احوالات ورود به مدینه(من کلام : اصغر الماسی اهری)

    یئتیشدی یـثربـه  غـم کـاروانـی آغلادیم یاندیم

دوتوب محنت توزی کلّ جهانی آغلادیم یاندیم

مدینه شـهرینـه قالمـیـش ائـدیــبدور کــاروان سٌکنـا

قـورولـدی چـادران آشـیانی آغـلادیم یاندیم

اوغول وای، قارداشیم لای لای صداسی قاخدی اسمایه

عزا دوتدی گئنه عرض و سمانی آغلادیم یاندیم

امــام ســـاجــدین شـاعر بشــیره امر ائدوب تئز گت

مـدینـه اهلـینـه ده مـاجرانـی آغلادیم یاندیم

اطاعـت ایلدی گـویـا گــدوب فــاش اتـدی یثربده

حسیـن و مـاجـرای کـربلانـی آغلادیم یاندیم

مدینه اهلی گوز یاشی آخوب تئز چیخدی منزلدن

ائشــیتدی کیــم غم بی انـتهـانی آغلادیم یاندیم

بشیر عرض اتدی ای مـردم حســینون خاندانیندن

گلیبدور ،ایـلیـون تئــز میزبانــی آغلادیم یاندیم

چیخوب پیشوازه مردم گوردولر غمـلـی اسـیرانـی

اوجالـدی گویـلـره آه و فغــانی آغلادیم یاندیم

واریم بیر مطلبیم بوردا دئسم جیسمیمده قورخوم وار

بو مـحنـت آغلادا صاحب زمانی آغلادیم یاندیم

امــام عصـره دلــداری وئـرنده آغــلاشوب مردم

گوروبلر چــونکی جای خیزرانی آغلادیم یاندیم

کئچوم سوزدن امام عصر ائدوبدور خطبه سین ایراد

اَوَلده اتدی حـمــد لامــکانــی آغلادیم یاندیم

میان خطبه ده ویــردی اشــاره داغ مـــحنــتدن

عـیــان اتـدی بــلای نـینــوانی آغلادیم یاندیم

دئـدی ئولــدوردولر یالــقیز بابامی کوفه نون اهلی

چوخور یئرده چیخوبدور تشنه قانی آغلادیم یاندیم

بیری میداندا اولدی إربــأ إربــا وئردی جــان امــا

بیری نهر اوسته قولسوز آخدی قانی آغلادیم یاندیم

بیری شش ماهه ئولدی دَیدی اوچ پر اوخ بوغازیندن

بیری اتدی مکان ویران ســرانــی آغلادیم یاندیم

غرض گــلــدی پـیمـبر مــسجــدینده کاروان بعدا

هره بیــر یئــرده تا دوتدی نوانی آغلادیم یاندیم

بیری عرض اتدی وا جدّا،بالام اوخلاندی لـب تشنــه

نــواسی یانــدیروبدی کهکـشانی آغلادیم یاندیم

دئیوردی سینمه سنسیز گلوب صود اصــغریـم دور گل

اوغول هجری ائدوب نـالان آنانی آغلادیم یاندیم

بیری عرض اتدی وا جدّا، بـالام دوغــراندی میداندا

سوسوز اون سکّیزایلّیــک مه لقانی آغلادیم یاندیم

بیری عرض اتـدی وا جــدّا ،بــویاندی قانیلن حجلم

عروسیـمـده بـاشــا سالدیم قرانی آغلادیم یاندیم

او لــحــظــه گلــدیلر عبــدالله و ام الــبنیـن گویا

دوتـوبــلار الده مشــکیـله لوانی آغلادیم یاندیم

هره بیر سوز دئدی آخـر یئتیــشدی زیـنبـه نــوبت

اَگیلدی اوپدی زینب آســتانــی آغلادیم یاندیم

دئدی دور کربلادن دیاده کی تاب و تبون گلدی

آغاردی ساچـلاری غـمدن بلالـی زینبـون گلدی

آتــا آه و نــوای کـــربــلانی مــن دئیوم یا سن؟

نه گلدی باشیمه دور مــاجرانی من دئیوم یا سن؟

گئدنده اکبرون میـدانه ســاری تشنــه لب گویــا

نجــور ئولدوردولر زیـبا نمانی من دئیوم یا سن؟

محمــد عــونیـــلن جعفر،حبیب و حنـظلـندن یا

عروسـینده دوتــان بزم عزانی من دئیوم یا سن؟

فراتی فتح ائدوب بیر مشکه خاطر اوخ دَیَن گوزدن

بدندن قولّاری اولموش جدانی من دئیوم یا سن؟

ائدن غملی ربــابــی سـینــه سی شرمنده اصغردن

قالاندا اَلّــری اوستــه بالانــی من دئیوم یا سن؟

دَیَنده اوخ ییغوب قانین  سَــپَنده یـــدّی اســمایه

قالان وقــتینــده  آواره آتانی من دئیوم یا سن؟

بالان مـیــدان آراســینده قــالاندا یکــّه و تنهــا

او لـحـظه عـاشــق بــی اقربانی من دئیوم یا سن؟

دَیَنده اوچ پر اوخ تا سینه سیندن بیر چوخور یئرده

گورگدن چیخدی اوخ چون آخدی قانی من دئیوم یا سن؟

آنان زهـــــرا گلنده مقتلــه تا گوردی اوضاع نی

ائدوب آه و فــغان،قـدّی کمانی من دئیوم یا سن؟

ائدنده غــارت اخــیامی نــجــور اخیامیلر یاندی

قاچار بیر قوش یـانــا گر آشیانی من دئیوم یا سن؟

اولـوب شــام غریبان  اوچ مکاندا هر بیری نیسگیل

تـنور خـولیــده چوخ ماجرانی من دئیوم یا سن؟

گئدنـده کــوفیــه مــردم آتــاندا نفرتیلن داش

دَیَنده قارداشیمدان آخدی قانی من دئیوم یا سن؟

دئیــوردی شرمیســیز ملت گلــنلر  خـارجیلردی

دولاندوخ بیز او شهر ایچره هایانی من دئیوم یا سن؟

بلانی کوفه دن چیخدوق مسـیــر شــامــیده آیا

جفا ایله یـورولــموش آهـووانی من دئیوم یا سن؟

رقیّم چوخ یورولموشدی دایاندی کاروان گئتدی

او لحظه آغلیانــی آغلادانــی من دئیوم یا سن؟

یتیشدوخ شامه قول باغلی برهـنه ناقــه لر اوستــه

ویراندا یولدا  دشمن خیزرانی من دئیوم یا سن؟

رقیّم  چــوخ ملالــیلَن گـوزون ویــرانه یومدی

نه گلدی باشــینه بیر بـیر بلانی من دئیوم یا سن؟

کفنسیز نیلیوم  بوکدوم اونی بیر قـاره مـعجرده

نه گتدی باشیمه ویران سرانی من دئیوم یا سن؟

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید