میلاد حضرت ابوالفضل (من کلام : رامین محمدزاده)

سقای دشت کربلا گلدی  * درمانسیز دردلره دوا گلدی

خلق الیـوب یزدان -  بیر مَـهِ جـاویدان

جلوه لنوب رضوان  -  آدینـه  ائل قربان

مولا –  مولا –  مولا-  مولا

یابن الزهرا –  یابن الزهرا

...................................................................................

آل  اطهــاره   مـاه  تـابـاندی * دیـنِ    پیغمبـره   نگهبـاندی

سقــا  و ســاقی  و علمــدارِ * بی مـاننــدِ شـاه  شهیداندی

 قارداشینون یاری -  یار  و سپهداری

شـاه شهیـدانین -  گلدی علمداری

مولا –  مولا –  مولا-  مولا

یابن الزهرا –  یابن الزهرا

...................................................................................

داغـلارا  گلسِتـانه چَـم گلدی * شـورِ  بی حَـدَّ  بو سینم گلدی

کـربلا پرچمیـن آچـون یاران * چون صاحب مشک و علم گلدی

عشقی نه رایجدی -   درده معالجدی

آدینه جان قربان -  باب الحوائجدی

مولا –  مولا –  مولا-  مولا

یابن الزهرا –  یابن الزهرا

...................................................................................

اللـه شـاد  اِئـدی شـاه مردانی*پای وئردی بو مَـهِ درخشانی

اولدوزلار گویده محو اولوب نوره* بـاغ جنت اولـوب چراغانی

سینـه لرین آهی  -   آل علـی  ماهی

شَه دی آقام حتی -  شاهیلرین شاهی       

مولا –  مولا –  مولا-  مولا

یابن الزهرا –  یابن الزهرا

/ 0 نظر / 14 بازدید