مقام زینبیه (من کلام : فرهادی مراغه ای)

عــقل حیران از مـــقـــام ذوالکــرام زینب است

مـــا خـــلق با امــر حق در احتــرام زینب است

نـــام وی را جـــبــرئـــیل آورد از ســــــوی خـدا

عـــالــم از روز ازل مـــدیـــون نـــام زینب است

مـادرش زهراست٬جدّش مصطفی، بابش علی

این سه مورد یـــک اشـاره بر مقام زینب است

خـــواهــر شـــاه شـــهیـدان و امـــام مـــجتبی

عـــمه نـــه پیشوا، ایـــن احتشــام زینب است

درس آزادی به عــــالـــــم داد با حفظ حـجـــــاب

عصمت و مـــردانـگی اصـل مــــرام زینب است

زیـــر بـــار ظـــلم رفتن خصلت مــــردانـه نیست

بر جوانـمــــردان عـالــم این پیـــــام زینب است

انــقــــلاب کـــربـــــلا را تـــا ابــــد پـایـنــده کــرد

عزت خــلق دو عــــالـــم از قـیــــام زینب است

پیش خود شمشیر برّانی به سـوی کــوفـه بـرد

در حقیقت مـعـجر مشگی حســام زینب است

عـــاقـبـت آل ابـــوسفـیــــان را رســــــوا نـمــود

آری آری ایـــن ز اشـــرار انـتـقــــام زینب است

خـطـبـه هــایـش کـاخ اسـتـبــداد را ویــرانـه کرد

قـــدرت شمشیر حــیــدر در کـــلام زینب است

پـایــــــداریّ شـریـعـت، در دو عــــــالــم تـاکـنون

با قیــام شـــاه دیـــن و اهـــتمـــام زینب است

 ای(فتـا)کــاری بـکـن در ایـن جهان، تـا٬روز حشر

حـضرت زهــرا بگـــویـد ایــن غــلام زینب است

/ 0 نظر / 23 بازدید