مصایب حضرت موسی بن جعفر علیه السلام(من کلام :عابد خیابانی)

سندندی هر آزاده لیق درک ایلسه اهل ولا

اما عجبدور کیم اوزون اولدون اسیر ابتلا

اولدی نصیبون چرخدن زنجیر و زندان بلا

سالدی فشاره قلبوی جور گروه بد شیم

بام و در زندان غم شاهددی سوز و سازوه

هم آشنادور گوش جان بانگ بیان رازوه

مجذوبیدی مسحوریدی ذرات کون آوازوه

سسلردون اول موقعده کیم یا ذوالمعالی والکرم

چوخ امتنانیم وار خدا اولدی نصیبیم مدعا

حال رضا و سلم ده عشاقه نعمتدور بلا

بو من بو زنجیر ستم بو گوشه ی زندان سرا

نه نوع شکر ایلوم سنه ای خالق لوح و قلم

زنجیر کین هرگز دیمم طوق عبودیتدی بو

احباب آرا معمول اولان سررشته ی الفتدی بو

جانیله هم آوازدور قلبیله هم صحبتدی بو

بیجا دگول وار الفتیم هر حلقه سیله دمبدم

من عرض حاجات ایلرم یا حق دیر هر دانه سی

قلبیمده شور ایلر فزون جانبخش و روح افزا سسی

بیر لحظه اولموب ترک ایده زندانده من بی کسی

همدمدی جسم و جانیله هر شامگاه و صبحدم

عاشق اولان بو رسمدور بیر بزم خلوت آختارار

دلداریله بیگانه سیز هنگام صحبت اختارار

خلوتسرای انس دور بو یر نه زندان ستم

بولمم هارا یتدی جفا ای شهریار انس و جان

بالمرّه تاراج ایلدی قلبوندن آرام و توان

ایلردون اوزگه طرزیله ذکر و مناجاتون بیان

سویلردون ایلردی گوزون دامانوی اشگیله یم

ظلمات بطن حوتدن ای یونسی آزاد ایدن

سجن بلادن یوسفی آزاد ایدوب دلشاد ایدن

هر عامله بیر لفظله امکان ویروب ایجاد ایدن

قورتار بو زندااندان منی یوخ دلده یارای الم

/ 0 نظر / 5 بازدید