مدح حضرت علی اکبر (من کلام : رحمان نیک نژاد)

گل ای گورمین روی  پیغمبری

تبرکله ئوپ  چهـرۀ ی  اکبـری

صفـوف  منظم ده  اهـل  وفـا

گلوللـر بیوک خـرد الی پابپـا

ائدوللـر فقط گـورمگـه اکتفـا

گـورن  سویلیـور لیلیه مرحبـا

دوغوردان ایدوللر گوزل داوری

نه اکبـر  لبـی رشک شهد  عسل

نه اکبر که  سرو  قدی   بی مثل

نه اکبرکه هرکیپریگی مین غزل

نه اکبرئوزی هرگوزلدن گوزل

که حق  ایلسون بد نظردن بری

نه اکبـر گـوزل   قامتی   دلـربا

وئروب گلشن  دینه  مجد  و صفا

دوروب کیپریگی کیپریگیندن  جدا

گوره ن  سویلیر بو سوزی گوئیا

ایکی گوزده  واردور  ایکی  لشگری

نه اکبر  شقایق  گلوندن   گلاب

نه اکبر که گل چهره سی آفتاب

نه اکبرکه  جان  کنزینه  درّ ناب

نه اکبر  جگر  گوشـه  بـو  تراب

عیان  گوسترور  صنع  صنعتگری

نه اکبـر  شمیم  فرح  بخش جان

نه اکبرکه خورشید هفت آسمان

نه اکبـر  قلـوب  خلایقـده  قان

نه  اکبـر  نگیـن  شرافت   نشـان

آلان   نازیلن  صحن   نیلوفـری

نه اکبر جمالین گورن  وقته ماه

ائدر طاق  ابرولرین  سجده گاه

تاپار هرگدا کی بو درگاهه راه

اولار  لطف  اکبرله  بیـر  پادشاه

قویار  باشینه  تاج   نُه کشوری

نه اکبر  نشان  وئرسه  مژگانینـی

توکر  تشنه  عاشق لرین  قانینـی

قورار  قاشلاری  عدل میزانینـی

آلار میـن  ذلیخا لرین  جانینـی

بو اکبردی یوسف لرین سروری

اگر  یوسفین  تک  ذلیخاسی وار

و یا قعر  چاه ایچره  غوغاسی وار

بو اکبردی سرگشته لیلی سی وار

و  اما  یامان  گونده    عباسی وار

او  مصریندی  بو  کربلا  گوهری

نه اکبر که عطر رخی مشک چین

هرعاشق اولانماز اونا خوشه چین

گلی کـه  حسین سویلیـه آفـرین

گرک اوخشیا اکبرین تک حسین

کیمم من که تعریف ائده م اکبری

نه اکبر  حسینـه  گل  سر  سبـد

عنایت ائدوبدور   خدای  احـد

بو دور  راز  خلقتده  زیبا  سنـد

روایت ائدر  بیله صاحب  خـرد

که  اکبردی   پیغمبرین  بنـذری

نه اکبر  سـوور گلسـه قرآن  سسی

نه اکبر که  لایلای  چالار عمه سی

اولان مهد خوابی حسین سینه سی

حسین سینه سیندن گلر جان سسی

اوجاندان  تاپار  شهد  جان پروری

دوشن وقته هرگون که تاب  و تبه

باخـار  گوشـه    چشمیلن    زینبـه

نه اکبر  کـه  زینتـدی    زین  ابـه

یوزایللیک یولی طی ایدوب یک شبه

اولوب  کربـلا  دشتینیـن  زیـوری

آشوبدور   فـراز  و  نشیبی  زمان

اولوب  کربلا   یوسفی   نو جوان

گوره ن وقته لیلی اولار باغریقان

دییر  اکبریم  صبر  ایله بیر دایان

سریم   ایغـوون  آلتنـا  معجـری

زمان فتنه گردور زمیـن  فتنـه گر

ائدر شاد اولان فردی خونین جگر

قضا  ائتـدی لیـلانی  چوخ  بختور

دوروب   اکبـرین  انتظارین  چکر

آخار  چشمه  مثلی  سرشک تـری

او گونکی  بلا  دشتی   طوفانیـدی

گوین  بـاریشی  تیـر  و پیکانیـدی

علی اکبرین  قصـدی  میدانیـدی

عدو سو ایچوب بولب عطشانیـدی

حکایت  ائدردی  سودان  لبلـری

گیدور عرصه گاهه سوسوز  قهرمان

آلوب لیلی دن  صبر و تاب  و توان

رقیه  دوروب   خیمـه ده  باغریقان

قلنجین  حمـایل  ائدوبـدور  عیان

قویوب   باشـه  دستـار   پیغمبـری

عقاب اوسته  شهزاده اکبر گئـدر

آچوبدور عدو اوسته شهپر گئـدر

کاّنـه  سوسوز  آغ کبـوتر گئـدر

ولی مه  یوزیندن آخار تر گئـدر

دوتوبدور  الینده  دو  دم  خنجری

نه اکبر  گوزلـدی  گل  یاسیدن

که مملویدی عشق و احساسیدن

کئچـر  تیـر  مژگانی المـاسیدن

آلوب  مشق  دعوانی  عبـاسیدن

ائدر  برق  شمشیری  افسونگـری

آتین  اوینـادوب  ماه   نیکـو   سیر

اولوب فوج کین اوستنـه حمله ور

قلج  ویـردوقیجـان  حسین  سسلیر

ابوالفضل اوزاقدان باخوب جان دییر

گوره ن وقته  صف سیندران  اللری

دوزوب  آلنـی  اوستنـده   دّر یمن

سوزه ن دّری جذب ایلیر آغ کفن

بیلر بو سـوزی صاحب  ذوق  و  فن

مین النن بیر ال جنگ ائدر تن بتن

دیوب یاره  الـوان  اولوب  پیکری

او گون سیز  باخون یوم  میلادینـه

بو گون  آت   قباقینـده  فریادینـه

اوگون فخرایدردی حسین آدینـه

بوگون  سیز  باخون قد شمشادینـه

اولوب تپراق اوستنده  قان  بستری

او گون ترپـدوب لیلی گهـواره سین

بوگون  آختارار لیلی  مـه پـاره سین

او گون  آغلیانـدا تاپوب   چاره سین

بوگون باغلیان یوخدی  باش یاره سین

حسین آختـارور   چاره    دیگـری

اوگون اوپدی اّول  حسین   لبلرین

بو گون  بیر  عبایه  بوکوب  اکبرین

او گـون   باغـلادی  نازیلن  اللرین

بوگون باغلادی قان دوران گوزلرین

باسوب  باغرینـا  نـوگل  احمـری

اوغول باش یاروندان آخور قان یره

نـــه  قـان  دانـۀ  ریـزۀ  جـان یـره

آخان قـان وئـرور تازه  بیر جان یره

دوشوبسن  نـه  حالیله  جان جان یره

او دور  یـانـدورسان  من  مضطری

اوغول  بر  هم  اولـدی  تفـاقون  سنون

اوغول بوش قالوب طوی اطاقون سنون

چیخوب  چکمه دن  گل  ایاقون  سنون

آلار   زینب     الآن    سـراغـون  سنون

گرک  حمل   ایـدم  مـرغ  بی شهپری

قلـم     محفـل  انسه   آمـاده دی

بو گون متن شعریم بو میلاد ه دی

منیم                    دارالارشاده دی

نچون  عشقیم انور تک استاده دی

او  استادیدور  من  اونون  نوکری

 

/ 0 نظر / 31 بازدید