میلاد امام جواد (من کلام : محمدرضا رمضانی)

جواد آل مصطفی گلوب جهانه

وارمدی عرض تهنیت جهانیانه

قوتاردی غمدن ؛ شه خراسان

یووندی دلدن ، او فخر انسان

مبارک اولسون ، مبارک اولسون

 

عیان اولوبدی گوزلره شه مدینه

یاغوبدی رحمت خدا او سرزمینه

سرور و شوریلن گنه دولوبدی سینه

که واردی دلده شادلیقا گوزل بهانه

قوتاردی غمدن ؛ شه خراسان

یووندی دلدن ، او فخر انسان

مبارک اولسون ، مبارک اولسون

 

مدینه شهرینی دوتوب سرور و شادی

بشارت عاشقانه سویلیور منادی

باسوبدی باغرینا رضا بو گون جوادی

اودور امام هشتمه چراغ خانه قوتاردی غمدن ؛ شه خراسان

یووندی دلدن ، او فخر انسان

مبارک اولسون ، مبارک اولسون

 

جواد تک جهاندا یوخ صفالی مولود

مبارک و عزیز و پاک و ناز و مسعود

امام هشتمه کرم ائدوبدی معبود

جهانی دوندروب او نازنین جنانه

قوتاردی غمدن ؛ شه خراسان

یووندی دلدن ، او فخر انسان

مبارک اولسون ، مبارک اولسون

 

ز بس با نمک دی اول گوزل جمالی

باخاندا بر طرف ائدر غم و ملالی

چاتوبدی ارث او حضرته علی کمالی

که شاه هل اتایه دور گوز نشانه

قوتاردی غمدن ؛ شه خراسان

یووندی دلدن ، او فخر انسان

مبارک اولسون ، مبارک اولسون

/ 0 نظر / 5 بازدید