میلاد امام سجاد (من کلام :پیمان محمدی زنجانی)

آشدی گل گلزار دین                                       شاد اولدی مولامیز حسین

   شکر ایلدیم لطف ایلیوب                                         خلاق رب العالمین

مبارک مبارک مبارک -  اولسون مبارک

 

مهر منوردور گلن                                پور پیمبردور گلن

گل تک معطر دور گلن                         دلدار حیدردور گلن

مبارک مبارک مبارک -  اولسون مبارک

 

جناته یثرب ناز ایدور                           مولادی سروردور گلن

ای دل دیوللر دلبر                               زهرای اطهردور گلن

مبارک مبارک مبارک -  اولسون مبارک

 

ساقی گتور تز باده نی               انوار ائدون تا جاده نی

ویر جام وحتدن ایچیم             سرمست ایله دلداده نی

مبارک مبارک مبارک -  اولسون مبارک

 

پیمان زمان سجده نی                                      الله سوور افتاده نی

گلدی علی بن حسین                                      تک نیلسون سجاده نی

مبارک مبارک مبارک  - اولسون مبارک

/ 0 نظر / 5 بازدید