مقام زینبیه (من کلام : فرهادی مراغه ای)

 وارث خـتــــــــم الانـبـیـــــا زیـنـب است

 زیـنـت نـــام مــــــرتــضــی زیـنـب است

 نــام وی از ســــــوی خـــــــدا آمــــــده

 مـــظــــهــر اوصـــاف خــدا زیـنـب است

 دخـت عــلـی٬ عـمــه ی نـه پـیــشـــوا

 خـواهـــر شـــاه شـهــــدا زیـنـب است

 درس حـیـــــا داده بـه او فـــــــاطــمـــه

 نـایـبـه ی خـیـــر و نـســـا زیـنـب است

 مـعـنـــی پــر مـعـنـــی لـفـظ حـجــــاب

 هــیــکــل تــقــــوا و حیـــا زیـنـب است

 عـصـمـت و عـفـت شـده مــدیـــون وی

 عـصـمـت ذات کـــبــــریـــا زیـنـب است

 کـــی بـتــــوان دیـــد رخش دیــــده ای

 شعشه ی شمس وضحی زینب است

 عــــــالـمـه ی عــالــم صــدق و صـفـــا

 ورد زبـــــان عــــــــرفــــــا زیـنـب است

 آنــکـــه بــمـــانـنـد اب و جــد خــویـش

 عـاشـق ذکــر است و دعـا زینب است

 آنـکـــه دل شب بـه نـــــمــــاز شـبـش

 کـرده مـــــلایـک اقــتــــدا زیـنـب است

 حــور و پــری٬ جـن و مــلــک٬ در نـمـاز

 ذکــر قـــنــوت هــمـه یـــا زیـنـب است

 ریــــزه خـــور ســفره اش افـــلاکــیــان

 زمـــزمـــه ی اهــل سـمــا زینب است

 بــوسـه بـه دسـتــــان وی حـــورا زنــد

 فـکـر مــلک صـبـح و مـسـا زینب است

 مـــهدی فــــاطمه خودش زینبـی ست

 عـمـه ی خـتـــم الاولــیــــا زینب است

 کــــوه شـعــور است و حسینی شعار

 حــــق طـلـب آل عــبــــــا زیـنـب است

 گــــوهــــــــر دریـــای وقــــــار و شـرف

 مـصــــدر ایــثـــار و وفـــــا زیـنـب است

 قـــوت قـلـب شـــــه خـیـبـــرگـــشـــــا

 عشق علی در دو ســــرا زیـنب است

 قــــدرت او کـــم نــبــــود از عــلـــــــی

 حـــیــدر ثـــانـی بـخـــــدا زیـنـب است

 زاده ی شـــیـــر افــــکـن پـیـکـــارهـــا

 شـــیــر زن کـــــرب و بـــلا زینب است

 آنـکــه بــود ذکــــر لـبــش یــاحـسـیـن

 هـــــم نــفـــس شـــاه ولا زینب است

 آنــکـــــه زده تـــو دهـــنــــــی بــر لـب

 شمر جـفــــاکــــار و دغــا٬ زینب است

 بـعــد از ابـولـفـضـل٬عـلـمــــــــدار دیـن

 رهـــبــر فــــــوج اســـــرا زیـنـب است

 خـطـبــه ی او تـیــز تـر از ذولـفــقـــــار

 صــاحـب گــفــتــار رســـا زیـنـب است

 آنــکــه یـــزیـــــد ابـن مـــعـــــاویـــه را

 کــرد فـــرومــــایـه صــــدا زیـنـب است

 مـــنـتــقــم خــون شــه کــــــربــــــــلا

 تــیـــــر دل اهــل جــفــــا زیـنـب است

 از غــم جــانـســوز حـسـیـن پـیـر شـد

 بــانــــی هـر بــزم عـــــزا زیـنـب است

 ای کـه شــدی از هــمــه جا٬ نــا امید

 چـــــــاره ی درد بــــی دوا زینب است

 زیـنـبـیـــان اهـل بـهـشـت انـــد هـمـه

 شـــافــعـــه ی روز جـــزا زیـنـب است

 عـشـق (فـتـــا) دخـت شــه لافــتـــی

 فــخــر تـمـــام شـــعــــرا زیـنـب است

/ 0 نظر / 7 بازدید