قتلگاه (من کلام : فرهادی مراغه ای)

دور ای یارالی حسین  باشـی بلالی حسین

                حـالــیـوه  آغـــلارام

                یاره وی  بـاغــلارام

          گـــوزلـــریـوه قـــربــان حسین

          ای شـه لب عطشـان حسین

دور ای شـه تشنه لب   یامان گونیمدی حسین

ایـویـمـی یـخـدی فلک   فغان گونیمدی حسین

آنـام دیـمـوشـدی منه    همان گونیمدی حسین

             آچ گـوزون  قـارداشیـم

             قان اولوب  گوز یاشیم

         آز قــــالــور ویـرم جــــان حسین

         ای شـه لب عـطـشــان حسین

بـلا چـولـیـنـده حسین  دوشـوب بـلایـه باشون

ویـروبــــلار اوخ آنـنـووا  اولوبدی قان گوزیاشون

سنی ویرور کـوفـیــان  هانی جـوان قارداشون

             هـــاردادی  ائـلـلــرون

             قــــاسـم و  اکــبـرون

        گــــیـتـمــرم یـانـــونـدان حسین

        ای شـه لب عـطـشــان حسین

بـویـانـمـوسون قانـیـوه  سـنـه یـارا چوخ دگـوب

باجون ئـولیدی حسین  اورگـــیـوه اوخ دگــــوب

سنون بو غملی حالون  بیلیمـی قـارداش اگوب

             قـان ویـرور  بـیـکــرون

             بـس هـانـی   اللـرون

       اللـــریــوه قـــــــربـــان حـسـیـن

       ای شـه لب عـطـشــان حسین

کسـیـبدیلـر ظلـمـیـله  باشیوی عطشان حسین

سو مثلی تپراقه٬ قان  آخـور یـارونـدان حسین

بدن ده یوخ ساح یرون  اوپیم هایونـدان حسین

              گــوزلـرون  یـاره لـی

              لـبـلـــرون  یـاره لـی

       اولــمـوشــام بـریـشــان حسین

       ای شـه لب عـطـشــان حسین

 

/ 0 نظر / 23 بازدید