میلاد امام حسن (من کلام : هادی اردبیلی)

جان  ولا  نور  هدا دور حسن

قلبلـره     قبلـه    نمادور حسن

 

صبح ازل صورتینون  جلوه سی               لیل  دجـادن ده  سیـه طره سی

نشر کرم بیر گوزینون گوشه سی              خلقته  بیر  لطف  خدادور حسن

 

هر گوزی بیر جام می یاریدور                  هر قاشی  تیغ  کف احراریدور

هر  مـژه سی   ساتـر اسراریدور                 روح  ثنا  روح  دعـادور  حسن

 

آلنی   اولان    اللهین   آئینه سی                   عشق  و  ادب  عادت  دیرینه سی

سعی و صفا مروه بونون سینه سی                   معـرفتـه    یعنی    منـادور حسن

 

معرفتین   منزلت   و مصدری                    معدلتین    مرتبت   و   محوری

صلح و صفا مکتبینون رهبری                       کعبه کیمی راهنما دور حسن

 

کعبه بو  محدودده   پا   لنگدور               چونکه اوزی خشت و گِل و سنگیدور

کعبه حسندن ساری دل تنگدور                  چونکه اخی الکرب و بلادور حسن

 

لعل لبی  جاری  ایدور جان سسی                  نشر ایلیور جان سسی سبحان سسی

جاری ایدور  جانلارا وجدان سسی            دقت  ایلـه  هانسی  صدادور حسن

 

طرز  تکلمده   سوز   استادیدور               صید اورک ، جلب گوز استادیدور

شیر خدا  چونکه اوز استادیدور                 هم علی  هم  خیرورادور حسن

 

لعل لبی  جوهر  جان باریدور                     سوزلری   قرآنه  طرفداریدور

جَنت و من  تحت الانهاریدور                     فخر فقیـه   و  علمـادور حسن

 

رسم رهی یول گزنه راهیدور                    لیـل    سیـاه  ادبـه  مـاهیدور

سّـر  سمـاواتیـدن  آگاهیدور                      راهنمـای    عـرفـادور  حسن

 

شهپر آچوب فکره گیدوب عرشه جک           فکرینه   حیرانـدی  تمام  ملک

علم الینه بوسه ویرور  طفل تک                 مکتب   قـرآنـه  رجادور حسن

 

سَتر ایلیوب صورتینی موی یار                    دالدالانوب   مولرینه  روی یار

بوی جنان پخش ایلیور بوی یار                     جان جنان صدق و صفادور حسن

 

صورتی  سیمای  خدا  منظری                 طوف  ایلین  شمع  جمالین پری

فرشی ایاق آلتدا ملک شهپری                   زیب زمین فخر سمادور حسن

/ 0 نظر / 15 بازدید