میلاد امام جواد (من کلام : فرهاد فکری)

لطف ایلیوبدی حی تبارک

میلاد مولا اولسون مبارک

مولود زیبا بادا مبارک

شاد اولدی زهرا بادا مبارک

 

دنیایه گلدی زهرا نشانی

نوری ائیوبدی روشن جهانی

شاد ایلیوبدی قلب رضانی

میلاد مولا اولسون مبارک

میلاد زیبا بادا مبارک

شاد اولدی زهرا بادا مبارک

 

سنسیز جهانه بیگانه ام من

عشقونده مولا دیوانه ام من

سن شمع حق و پروانه ام من

میلاد مولا اولسون مبارک

میلاد زیبا بادا مبارک

شاد اولدی زهرا بادا مبارک

 

من درگهونده بیر بینوایم

محتاج عفو و لطف و عطایم

سن تاجدار و من بیر گدایم

میلاد مولا اولسون مبارک

میلاد زیبا بادا مبارک

شاد اولدی زهرا بادا مبارک

 

ای یر یوزونده حقدن نشانه

ادون دیلیمده اولموش بهانه

کرب و بلانی وئر عیدیانه

میلاد مولا اولسون مبارک

میلاد زیبا بادا مبارک

شاد اولدی زهرا بادا مبارک

 

عالمده اولسا دردون زیاده

قالسون کمند رنج و بلاده

یاز بیر عریضه گوندر جواده

میلاد مولا اولسون مبارک

میلاد زیبا بادا مبارک

شاد اولدی زهرا بادا مبارک

/ 0 نظر / 4 بازدید