مبعث پیامبر اکرم (من کلام : رامین محمد زاده)

روح سـرامـدی        -         جشـن محمـدی

سسلندی گویده مُنادی

توتدی دنیـالری شادی

روز  اَلطـاف   خـدادی

                                                 ملک دیور گویده یا رسول الله

جشـن نبـوتـدی     -       روز امـامتـدی

پروانـه  یغیشـدی  نوره

موسی لر گِئدوبدی  توره

عیسی لر گلوبدی شوره

                                               دیـور مسیحـاده یـا نبی الله

قیامتین  شفاعتی یا محمد

شفاعت ایله امتی یا محمد

ختم النبیا -  سنه جـان فدا  –   وئر بیر عیدیانه

جان فاطمـه -  جـان مـرتضا -  وئر بیر عیدیانه

فخر خـدا ختـم رسولان

شیعه لـرون آدیوه قربان

..................................................................................................................

عـزیـز خلقتـدی        -      شأن و شرف گتدی

چشم خلقتـهَ ضیادی

بـاغ جنتـه صفـادی

درگاهینده شه گدای

                                       گداسی شاهدان قاباخدی واللهی

کرمـده دریـا سن       -        شفیـع عُقبــا سن

مِثلـوی  زمانه ایستر

عاشقلر  بهانه ایستر

سنن  عیدیانه ایستر

                                                   فَلکلـره  قـوزانـوب  اورک آهی

صفالی قبریوه واریم  چوخلی حسرت

سنی قیزیون جانی اله بیر یول دعوت

واردی حسرتیم -  قبریوی گورَم –  قبرون ائت عطا سن

سن بول فاطمه  -  باخ بو حالیمه –   سـن درده دواسن

لطفیوی ارزان اله مولا

دردیمه درمان اله مولا

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید