مقام زینب (من کلام : فرهادی مراغه ای)

آنکه بـــر معبود عـــالم شد مقرّب زینب است

خـــالق محبـوب را بـــانـوی احْبَب زینب است

خـاکبــوس درگــــــه والای وی شد قـدسیـان

در مـــقام و مـــنزلت فـــرد مُرَجَّب زینب است

کَـــنز لایُفنــــای عـــصمت، اخـــتر بـــرج حــیا

بین مــخلوق جهان خــلق محجَّب زینب است

مـــظهر آیــات تــطهیر است و معنـــای حجاب

دخت زهــرا،بانـوی صدیقه منصب زینب است

آنـکـــه از روز ازل بــا امــــر حـــیِّ لـــم یـــــزل

ماخَلَق را احتـرامش گشته اوجب زینب است

قــــــهرمان نهضت خونین عاشــورا حسین‹ع›

آنکـه بر زهــرای ثانی شـد ملقّب زینب است

غیر زهــــــرا کیست همتــایش بگو «فرهادیا»

باورم می کُن فقط همتــای زینب زینب است

/ 0 نظر / 5 بازدید