میلاد امام زمان (عج)(من کلام : اصغر الماسی اهری)

(در مدح حضرت مهدی عج سرود 5-آذری)

روح الامین  گلدی گلدی گلدی

حـافظ دیـن گلدی گلدی گلدی

زهره جبیـن گلدی گلدی گلدی

شمع هدامهدی

ایـزد نـما--مهدی

بو  عالـمـه زینت زینت زینت

افتـخـار خلقت خلقت خلقت

وی   رهـبــر  امت امت امت

شاه اکبرمهدی

ماه انـور--مهدی

آچدی گــوزون مولا مولا مولا

اولـدی  جـهـــان زیبا زیبا زیبا

گوزون آیدین زهرا زهرا زهرا

فخر عالممهدی

ارث آدم--مهدی

جانلار سـنه  قربان قربان قربان

ای یوسـف  دورا دوران دوران

ای جلوه ی جانان جانان جانان

نور طاهامهدی

عشقه معنا--مهدی

ای مـنـجی عالم عالم عالم

وی    وارث  آدم آدم  آدم

روح وجان خاتم خاتم خاتم

جـاودانـدورمهدی

خوش نشاندور--مهدی

ای هامیدان افضل افضل افضل

هر نـظـردن اکمل اکمل اکمل

ظهور  ایـلـه تزگل تزگل تزگل

یوخ  مثالونمهدی

وار جلالـون--مهدی

ای  صـاحب دوران دوران دوران

ای   حـجـت  یزدان یزدان یزدان

دردیمیزه ایله درمان درمان درمان

لــم  یــزلسنمهدی

چوخ گوزلسن--مهدی

شـیـعـلــره  رهبر رهبر رهبر

ای رشحه ی کوثر کوثر کوثر

نـوبــاوه ی حیدر حیدر حیدر

مشکل گشامهدی

بــاب رجـا--مهدی

گلدی آقا، موسی موسی موسی

شادی ائـدور عیسی عیسی عیسی

نـــه خـبـــر وار آیـا آیـا آیـا

گون تک تابانمهدی

گلدی جـانـان--مهدی

/ 0 نظر / 5 بازدید