میلاد امام جواد (من کلام : محمدرضا رمضانی)

یثربی نور ازلی روشن ائدوبدور بوگون

عالمی زهرا گوزلی گلشن ائدوبدور بوگون

عید ولادتدی بیزه ائله سن احسان آقا

گوزلرون آیدین اولا ای شاه خراسان آقا

جانیم آقا ، جانیم آقا ، جانیم آقا ، جان آقا

 

غبطه ائدر هامی گوزلر بو گل خاتمه

شاد و خراماندی بهشت ایچره خانم فاطمه

نو گل گلزار نبی وئردی صفا عالمه

مقدمی دنیانی ایدوب صحن گلستان آقا

گوزلرون آیدین اولا ای شاه خراسان آقا

جانیم آقا ، جانیم آقا ، جانیم آقا ، جان آقا

 

زمزمه ایلور آقامون گل آدینی عرشیان

جشن ولادت اونا بر پا ائلوب فرشیان

مرغ دلیم یثربی ایلوبدی گنه آشیان

مدحت جانان اوخیور مرغ غزل خوان آقا

گوزلرون آیدین اولا ای شاه خراسان آقا

جانیم آقا ، جانیم آقا ، جانیم آقا ، جان آقا

 

عترت پیغمبر خاتم هامی خندان اولوب

وجه خدا خلق خداونده نمایان اولوب

واله او نور ازله موسی عمران اولوب

نور خدا ازلی اولدی درخشان آقا

گوزلرون آیدین اولا ای شاه خراسان آقا

جانیم آقا ، جانیم آقا ، جانیم آقا ، جان آقا

 

گلدی جهانه نهمین آیت و رهبر بو گون

عیدی عنایت ائده جاق شخص پیمبر بو گون

دیلده جوادون آدینی ائمیشم از بر بو گون

دهر فنا اولدی گنه روضه رضوان

گوزلرون آیدین اولا ای شاه خراسان آقا

جانیم آقا ، جانیم آقا ، جانیم آقا ، جان آقا

 

گل یوزونه قربان اولوم وار نه گوزل طلعتی

فاتح خیبر مثلی واردی عجب هیبتی

یوسفی حیراا ائلیوبدی نبوی صورتی

دلدن اونا عاشق اولوب یوسف کنعان آقا

گوزلرون آیدین اولا ای شاه خراسان آقا

جانیم آقا ، جانیم آقا ، جانیم آقا ، جان آقا

/ 0 نظر / 5 بازدید