میلاد امام زمان (عج) (من کلام : حاج میرزا حیدر مدحی)

ای جهانین خلقینه رمزبقا یابن الحــــــــسن
جانوه عالملرین جانی فدا یابن الحــــسن
ای تاپان نورجمالیندان جهان ضوء و ضـــــیا
وی وجودپاکینه وابسته نفس ما ســـــو ا
اولماسا فیض عنایاتون اولار عالم فنــــــــــا
ماسواللّهی دوتار یکسر بلا یابن الحـــسن
سن جمال اللهَ آیت سن ، جهانِ حسنــــــده
سن اوگونسن یوخ نظیرون آسمان حسنده
حُسنه حُسن آرتیرمیسان سن خاندان حسنده
حُسنلرسندن تاپیبلار اعتلا یابن الحــسن

سن اومولاسن وئریب نورون جهانه اعتـــــبار
سن اومولاسن وجودونلا تاپیب عالم قـرار
خوان یُمنوندن جهان اهلی اولوبلار ریزه خوار
ای سنه کون ومکان،خوانِ عطایابن الحسن
سن مراد و مقتداسن انس وجانِ خلقتــــــه
سن گُلِ زینت فزا سن گلستان خلقتــــه
سن ولیِّ امرِ مطلق سن جهان خلقتــــــــه
یوخ ولیّ امرِدین سندن سوا یابن الحـسن
سیّدی خلق جهانین همّــــتی باطل ده دی
جمله غملر خاطر ناشاد اهل دیلـــده دی
ای پناه سیزلار پناهی شیعه لر مشکلده  دی
ای هامی مشکل لره مشکل گشایاابن الحسن
ای گلستان امامتده گل خوشرنگ و بــــــو
وی جهان خلقته لطف وجودون آبــــــــرو
ائیلیری اهل ولا فیض حــــــــضورون آرزو
ای امید و ملجاء اهل ولا یابن الحـــــــسن
سیّدی گر اولموری قسمت منه فیض حضور
وای منه جای گلایه یوخدی مندندی قصـور
سن ئوزون ای مظهر لطف خداوند غفــــور
قیل نظر ائله منی مندن رها یابن الحـــسن
ای دیار حُسنده فــــرمانروای ِکامــــــران
تک نه من ، مشتاقِ دیداروندی عشّاقِ جهان
سن امیر ملک عزّت ، من گدای آستـــــان               
شه یوزون گورسه نولار،مسکین،گدا،یابن الحسن
سیّدی سن مظهر و معنای سرّ الله ســـــن
قلب عالم سن هامی اســـــــــراردن آگاهسن
شاه راه عزّته روشن دلیل راه ســــــــــن 
دوز یولی آزدی ، اولان سندن جدا،یابن الحسن
سیّدی من گرچه سرّ عشقدن نا آگــــــــهم
دل خوشام امّا که عمرومجه گدای درگـــهم
مقدم شهده الیم یئتسه اگر خاک رهــــــــم
بیر نولور بیر لحظه دیدارون اولا قسمت مـــنه               
هرایکی دنیا اولا سرمایه عزّت مــــــــــنه
سن دعا ائت حق عنایت ائیله سین رجعت منه                
اوندا اولسون قسمتیم فیض لقا یابن الحسن

 

/ 0 نظر / 13 بازدید