میلاد امام زمان (عج)(من کلام : اصغر الماسی اهری)

بایـرامـیز  ای اهــل ولا مبارک

آچدی گوزون نور ِ حیِ تبارک

سـینـنـین اوسـونـده اولـوب آدی هـک

خوش گلوبسن      بو جهــانـه

شـیـعـیـه وئـر      عـیدیـانــه

مهدی جانمهدی جانجانیوهبیز قربان

باب کرم  کـان وفـا خوش گلدون

عشق وصفا شمع هدا خوش گلدون

دیــده لـره نـور و ضـیـا خـوش گـلـدون

شیـعـیـانـه          شـه اکبر

ای ایشیقلی           مـه  انور

مهدی جانمهدی جانجانیوهبیز قربان

نیمه ی شعباندی بو  گون  ولادت

شـیــعـلـره بـاد صــبـا  بـشـارت

آچــدی گـوزون مــام و شـه ولـایـت

اون ایکیمچی         شه و حجت

شــاهــکــار         حیٌّ خلقـت

مهدی جانمهدی جانجانیوهبیز قربان

حسنیده یوسف اوتـانیر گوزلیم

شعریمین ای قافیـه سـی غزلیم

شـــه ولــا حـجـت لـم یــزلــیــم

خلقت ایـچـره        نه گوزلـسـن

چوخ شیرینسن         چون عسلسن

مهدی جانمهدی جانجانیوهبیز قربان

 

/ 0 نظر / 8 بازدید