مدح حضرت علی (من کلام : فرهادی مراغه ای)

یـاامـیــرالــمـومـنـیـن ای پــادشـــاه بــاوقـــــار

سن شه مردانی سن ای قـهـرمـان شهسوار

اولماسیدون سن یاراتـمـازدی جهـانی کردگـار

علت ایـجــــــاد عـــــالــــــم سن ایــا والاتــبـار

ویردی وصفونده سنون گـویده ملک لر بیر شعار

لافـتــی الا عــلــــی لا سـیـف الا ذولــفــقــــار

ای وجـــودی مــظـهـر ذات خــداونــد حـکـــیـم

وی آدی مــعـنـای بـسـم الله الـرحمن الـرحیـم

ثبت اولــوب زیــبـا آدون قــرآندا الف و لام ومیم

عشق پـاکـونـدور سنون مولا صراط المستقـیم

بنـده دی عـــالــــم سنه ای بنـده ی رب علیـم

عــاشق اولــدی عالــم امکــان سنه بی اختیار

لافـتــی الا عــلـــــی لا سـیـف الا ذولــفــقــــار

ای زبــور اللـهــیـده زیــبـا آدی اریــا عــــلــــــی

روح عـیـســاسن٬ آدون انجیلیده بـریــا عـــلــی

هـم ابـوالـسبـطین سن هـم قبله الرحما عـلی

یـرده حمجائـیلی سن٬ تـوراتـیده الیـا عــلـــــی

آدیوی عرش اهلی شمشاطیل سسلر یاعـلی

آدیــوی ذکر ایلیرن دنـیــاده اولــمـاز خــوار و زار

لافـتــی الا عــلــــی لا سـیـف الا ذولــفــقــــار

ای شه کـون و مکــان وی رحمت اللــعــالمیـن

معـدن فـضـل و کـرامـت وی امـــام الــمـتـقـیـن

خلـقـتـونـده ایلـیـوب مـحشر٬ سنون جان آفرین

سـر خلـقـت سنـده دور ای اولـیـن و آخـــریــن

آستانبــوسوندی گـــویلرده سنون روح الامـیـن

آستانـوندن اوپـوب هـر کـیـمسه تـاپدی افتـخار

لافـتــی الا عــلــــی لا سـیـف الا ذولــفــقــــار

ای یـوزی وجـه اللـهـه زیــبـا شمـایـل یــاعـلـی

آفـــریـنـش بـحـثـیـنـه عــالـــــی دلایل یـاعـلـی

غـیـرت اقـیـانـوسی ٬دریــــای فـضـایل یـاعـلـی

آستــانـونـدن ال اوزمـز فــرد عــــاقـــل یـاعـلـی

کـیـم سنی سویسه اولار انسـان کامل یاعلی

فـخـر ایـدر دنـیــا و مـافـیها سنه ای گــلــعــذار

لافـتــی الا عــلــــی لا سـیـف الا ذولــفــقــــار

ای وجـود اطــهـــری بـاشدان بـاشا نـــور خــدا

کـعـبـه فـخـر ایلـر سنـه ای خـانـه زاد کـــبـریــا

بسدی شانونده کی معـراجه گیدنده مصطفـی

گـوردی هـر یـرده یـازوبـلار یــــا علی المرتضـی

هـر قـدم آتـدی سنی گـــــوردی امــیـر انـبـیـــا

سـویـلــدی احسن سنه پــیـغـمـبـر والاتــبـــار

لافـتــی الا عــلــــی لا سـیـف الا ذولــفــقــــار

یــاعـلــی سن اعلم و اعلی و عـظـمـاسن آقا

هـمـسر زهـــــرا٬ ایـکــی دنـیــایه مولاسن آقا

آســـمــان عشــقـیـده مــــاه دل آراسن آقـــــا

مـقــتــــدا و رهـبـــــــر اهـــل تــــولاسن آقــــا

خـــالــق یـکـتـا کــیـمـی خلقتده یکتاسن آقــا

چــــهـره ی حـق اولـــدی دنیاده سنیله آشکار

لافـتــی الا عــلــــی لا سـیـف الا ذولــفــقــــار

سن ازلـدن محـرم الاسـرار خلـقـت سن عـلی

نــور خلقت٬ مـطـلـع انـــوار قـدرت سن عــلـی

سن جلیل الـقـدریـسن بحر شرافت سن علی

اون بیر اولدوز آفــتـابی٬ مـاه رحمت سن عـلی

ثـانــی اهـل کـسا٬ خـیـرالـبــریـت سن عــلـی

ساخــلادون دنـیــاده دین مـصـطـفـانـی پـایـدار

لافـتــی الا عــلــــی لا سـیـف الا ذولــفــقــــار

یـاعــلـی ای دومـین مـعـصــوم و ای اول امــام

ای امــیـر اتـقــــــیـا٬ وی سیـد والامــــــــقـــام

مــدح ایـــدوب مــولا سنی قـــرآنـدا حی لاینام

افــتـخــار ایلــــردی زیــبـا آدیـــوه فـخـر الانـــام

گـــون چـیـخانـدا هـر زمان٬اول سنه ایلر سلام

آفــتـابـینـده گـونـی سنسیز اولار چون لیل تـار

لافـتــی الا عــلــــی لا سـیـف الا ذولــفــقــــار

یـاعــلـی سن خـلـق عـــالـمدن مقدم سن آقـا

روحــیـوه قـربـان اولــوم کی روح عـالم سن آقا

ذکــر ایــدر آدون ملک لر٬ اسـم اعظـم سن آقا

در حـقـیـقـت عـلــم الاســمـــــای آدم سن آقا

فخر موسی٬ مرشد عیسی ابن مریم سن آقا

    درس آلوب کیم مکتب عشقوندن٬اولدی رستگار

لافـتــی الا عــلــــی لا سـیـف الا ذولــفــقـــــار

ای اولان قـــــائــم مــقــــام خـتـم پـیغمبر علی

وی ابــر مـــرد دوعــــالــم فـــاتـــح خـیـبر علی

خــــالــق مــنـانـه سنسن بـنـده ی اکـبر علی

خلق ایـدوب الله سنـی بـو عــالمه سرور علی

مست جــام عشقـوویک ای ساقـی کوثر علی

مست عشقون تک آقا دنـیـاده اولـمـاز هوشیار

لافـتــی الا عــلــــی لا سـیـف الا ذولــفــقــــار

فـــارس یـوم الــحنین و لافــتـاسن یـــــاعــلـی

قــل کـفـی و هـل اتـی٬ نهـج الهداسن یاعلی

هیکل تـقـــوا و عـــرفـــان و وفـــاسن یــاعـلی

دردمـنـد عـشقیـووخ ٬مشکل گشـاسن یاعلی

بـاب رحـمـت٬ شــافـع روز جـــزاسن یــاعـلـی

منکر عشقـون اولار محشر گـونـونـده شرمسار

لافـتــی الا عــلــــی لا سـیـف الا ذولــفــقــــار

ای آنـــاسـی فـاطـمـه بنت الاسد٬ عین العفاف

اولـمــاسیدون سن تاپاردی آسمـان لار انعطاف

احـتـشــام و فـضـلــووه ایلر مـلـک لر اعـتـــــراف

خلـقـتـون بیر سر مبهم دور کی اولماز انکشاف

کعبه نی طوف ایلر حاجی لر ٬سنی کعبه طواف

عـــــالـی شخصیت ویروب مــولا سنه پروردگار

لافـتــی الا عــلــــی لا سـیـف الا ذولــفــقــــار

آدیــــوی ذکـر ایلمک عین عـبــــادت دور عـلـی

عشقون اهــل عــالـمـه حقدن عنایت دور علی

خلقت پــاکـون قــیـامـت دن عـلامـت دور عـلی

عـــروه الــوثقی سنه شان و شرافت دور علی

آیـــه ی تمت کـــمـالــونــده کـفــایت دور علی

سن مـعـز الاولـــــــیـاسن٬ هـل اتــایـه تـاجدار

لافـتــی الا عــلــــی لا سـیـف الا ذولــفــقــــار

یــاعـــلـی ای افضل الــنـاس ای امـیر یـکـه تـاز

بیر حقیقت سن کی درک ایتمز سنی اهل مجـاز

سن نمازین رکنی سن سنسیز قبول اولماز نماز

اهل دل گورمـز جهاندا سن کیمی بیر دل نــواز

آدیوی سسلر اورگدن پـیــر مـرد و شـیــرخـــوار

لافـتــی الا عــلــــی لا سـیـف الا ذولــفــقـــــار

ای ابـوالــــریـحــانـتـیـن و وی سفیـر عـــاصفات

سن مع الحق سن وجـودون نـور کــل کـائـنـات

غار ظلمت ده ویروب سن٬خضره سن آب حیات

سن خلیل اللــهـه ویــردون آتـش غـمـدن نجات

قـیل(فـتــایـه)بـیـر نظر ای بنـده ی خالق صفات

راضی اولـمـا نـوکرون محشرده اولسون اشگبار

لافـتــی الا عــلــــی لا سـیـف الا ذولــفــقـــــار

 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید