مقام حضرت زینب (من کلام : فرهادی مراغه ای)

دخـتـر بــا عـفـت دخـت نــبــــوت زیـنـب است

قــــوت بـازوی ســلــطــــان ولایـت زینب است

سـالـها از مـحـضـر ام و ابـش شد مـستـفیض

عــاشـق ذکـر و دعـا٬ روح عبــادت زینب است

هـیـبـت وی حیــدری و عـصـمـت وی فـاطمی

ماه برج معـرفت٬ شـمـع شـرافـت زینب است

مصدر حجب و حیـا و اصـل مـعـنــــای حـجــاب

بر زنـان جامـعه الگـــوی عـصـمـت زینب است

غـیــرت و حیثیت شـیـر خـدا در خـــون اوست

صـاحب حـیـثـیـت٬ اقـیانوس غیرت زینب است

قــــامـتـش یـــادآور قـد رســــای مـــــرتــضـی

هـیـکـل تـقـوا و عرفان٬سرو قامت زینب است

در جـدل مـــانـنـد عــبـــاس دلاور  پـــرتـــــوان

قـــهـرمـان بی مـهابـا٬ با شهامت زینب است

مشت مـحـکـم بـر دهـــان شمر زد در قتلگاه

زاده ی شیر خدا٬کـــوه شجـاعت زینب است

نـطـق وی بــرنـــده تـر از ذولـفـقـــــــار لافـتــا

صـاحـب نـطـق رسـا٬کان فصاحت زینب است

خطبه هایش انقـــلاب کــــربــلا را زنـده کــرد

مـوج طـــوفـان سخن٬ بحر بلاغت زینب است

او یـزیـد و زاده ی مــرجــانـه را رســــوا نـمـود

قـــــــاتـل آل امـیـه در حـقـیـقــت زینب است

پرچـــم کـفر از قیـــام زینبی شد سرنـگــــون

بـر حسین ابن علی سـر شهادت زینب است

ای(فتــا) بـر زینبـیون جهـــان جنت ســزاست

غـم مـخـور کـه شـافـع روز قیامت زینب است

 

/ 0 نظر / 5 بازدید