میلاد امام حسین (من کلام : عاصی)

چون حسین قویدی بو دنیایه قدم

یازدی گویا بو سوزی لوحه قلم

ان فی الجنة نهرا من لبن

لعلیّ و حسین و حسن

گوردی جبریل گلوب مقصد اله

مقصدیدی اولا بو شاهه للـه

ایستدی عامل اولا بو عمله

گلدی دیدارینه دلده بو سخن

ان فی الجنة نهرا من لبن

لعلیّ و حسین و حسن

عرض ائدوب ای گل گلزار رسول

ای جگر گوشه ی زهرای بتول

بیر دانیشدیر منی چوخ ائتمه ملول

تا دیوم شوقیله لای لای سنه من

ان فی الجنة نهرا من لبن

لعلیّ و حسین و حسن

بیرجه آچ گوزلرون ای شاه حجاز

بو قدر نوکروه ایلمه ناز

تا دویونجا ائلیاخ راز و نیاز

قالماسون دلده غم و درد و محن

ان فی الجنة نهرا من لبن

لعلیّ و حسین و حسن

بیرده تاپدی بو شهی روح الامین

گوردی قان ایچره دوشوب سرور دین

او قدر یاره ویروب لشگر کین

جسمی اوخدان گل آچوب مثل ثمن

ان فی الجنة نهرا من لبن

لعلیّ و حسین و حسن

/ 0 نظر / 9 بازدید