احوالات حضرت علی اصغر (من کلام : رامین محمدزاده)

اصغر ای نـوگلِ خندان حسین

اصغر ای پاره ای از جـان حسین

اصغر ای طفل  دبستان حسین      

اصغر ای  شیـر نیستـان حسین

اصغر  ای  چِلچِلـۀ  آل  تُـراب

اصغر ای مَـه رُخ  و دلبنـد رباب

اصغر ای شـاپـرک  اهـل  ولا

اصغر  ای  نـابغــۀ   کـربـوبـلا

اصغر ای عشـق خـدای  اَزلی

اصغر ای جـان حسیـن بن علی

اصغر ای نام تو  سوداگر عشق

فاش گویم که تویی  رهبر عشق

اصغر ای فـاخرۀ  عرش زمین

نوکـر و چـاکرِ تـو  روح الامین

اصغر ای سـرور اَحـرارِ زمان

اصغر ای قلب زمـان را ضَـربان

اصغر ای ماه درخشـان رباب

اصغر  ای  پـاکی  دامـان   رباب                     

اصغرای نورِ دو چشمانِ رباب

نَـوۀ  فـاطمـه  و جـانِ  ربـاب

پادشـاهان جهـان بنـدۀ تو

نهـر علقم  شـده شرمنـدۀ تو

ساقیَ چشمۀ  کوثردی  بابان

علقمـه وار نه نیـازون آقا جان

تشنه لیک حَدینه سن تاب الدون

 شرمیدن علقمی سن آب الدون

آدون اصغردی مقامون اوجالوب

 پهلـوانلار بو آدونان گوج آلوب

فاطمه سفره سینون داد دوزوسان

کربلا صحنه سینون الدوزوسان

چاره سیز درده معالجدی آقا

آخی سن  باب الحوائچ سن آقا

/ 0 نظر / 11 بازدید