مناجات حضرت موسی بن جعفر در زندان

یا مخلص الشجر من بین رملٍ وماءٍ وطین

ای خدائی که درخت وکیاه را از بین آب وگل وریک نجات میدهی

یا مخلِصَ الالنار من بین الحدید والحجر

ای خدائی که آتش را از بین  آهن وسنگ رهائی می بخشی

یا مخلص اللبن من بین فرث  ودم

ای خدائی که شیررا از بین فضولات وخون خلاص میکنی

یا مخلص الولد من بین مشیمة ورحم

ای خدائی که بچه را از میان پرده رحم نجات می بخشی

یا مخلص الروح من الاحشاء والامعاء

ای خدائی که روح را از میان امعاء واحشاء واز درون حجابها خلاص مینمائی

خلصنی من ید هارون

مر از دست هارون نجات بده وخلاصم کن

/ 0 نظر / 7 بازدید