اهمیت عزاداری (من کلام : جابری)

ای سلیل مصطفی عشق دل زهرا

نور عین مرتضی عالملره مولا

نازنین دلبر- ای جان پیغمبر

افتخاریمدور سنه- اولموشام نوکر

حبیب من ابی عبد ا...- طبیب من ابی عبدا...

ای فدای راه حق ای معنی ایثار

درس حرّیّت آلوب سندن هامی احرار

ای گل خلقت- خلقته علّت

گوهر کنز وفا- جان حرّیّت

حبیب من ابی عبد ا...- طبیب من ابی عبدا...

عشقیله جانانیوه سن بذل قیلدون جان

عشقیوی تحسین ایدوب جان آفرین جانان

ای حقه لاحق- عشقیده صادق

چشم عالم گورمیوب- سن کیمی عاشق

حبیب من ابی عبد ا...- طبیب من ابی عبدا...

سن شهید اولدون او گون زنده قالا قرآن

قانیله آلدون وضو سن ایلدون اعلان

جاله انساندا- امتیاز اولماز

دینینه پابند اولان- بی نماز اولماز

حبیب من ابی عبد ا...- طبیب من ابی عبدا...

کوفه ده زینب باجون کفری مجاب ایتدی

دینی ترویج ایلدی حفظ حجاب ایتدی

یعنی اهل دین- فکر ناب ایلر

پیرو قرآن- حفظ حجاب ایلر

حبیب من ابی عبد ا...- طبیب من ابی عبدا...

 

/ 0 نظر / 77 بازدید