میلاد علی اکبر (من کلام : حسین غفاری)

سرو مه لقا           شبه مصطفا

یوسف حجاز         یار دلربا

مرغ کوثریم          ماه انوریم

لای لای اکبریم

لای لای اکبریم

آل هاشیمون          افتخاریسن

دست خلقتین         شاهکاریسن

جان فدا سنون        ذات پاکووه

دار عشقووین        سر بداریسن

لای لای اکبریم

لای لای اکبریم

لبلرین سنون         لعل ارعوان

اوخدی کپریگون    قاشلارون کمان

قوی اوپوم سنون    ال ایاقووی

عاشقم سنه            وورما الامان

لای لای اکبریم

لای لای اکبریم

 

فرشه عرشیدن       قدسیان گلور

الده حوریلر          پرنیان گلور

طوریدور مگر      بیت فاطمه

عطر اقدس           لامکان گلور

لای لای اکبریم

لای لای اکبریم

ای حسینمون         سرو گلشنی

بزم عشقیمون        شمع روشنی

ویرسه لر اگر        باغ جنتی

جانیمی ویریب      ویرمرم سنی

لای لای اکبریم

لای لای اکبریم

                       

 

/ 0 نظر / 5 بازدید