قتلگاه (من کلام : عابد خیابانی)

شهجذبه ی تجلّی جاناندا محو حال

معبودنهایدردی بو نوعیله عرض حال

یاربزبان منیمدی کنایت سنونکیدی

ناطقمنم ولیک حکایت سنونکیدی

آبفرات سوز دلـه ایلمز عـلاج

عطشانوصله فیض سقایت سنونکیدی

منشاهراه عشق و شهادتده سالکم

سیرو سلوک و راه و طریقت سنونکیدی

غمدنشکایت ایلمرم درددن گله

دردو دوا سنون غم و محنت سنونکیدی

مناستعارتاً ایدورم لفظ من بیان

ایکبریا جلال منیّت سنونکیدی

آیینهفیض بخشدی طوطی مقالنه

گویادیدل و لیک عبارت سنونکیدی

سرمنزلشهادته من یتموشم اگر

مندندیجدّ و جهد، هدایت سنونیکدی

درگاهعزّتونده جلالت ایدر خضوع

یاذالجلال عزّ و جلالت سنونکیدی

اذعانو انقیاددی مندن اوامره

فرمان،اراده، حکم، مشیّت سنونکیدی

کونو مکانی صیت حسینی دوتار ولی

مندندیاسم معنی شهرت سنونکیدی

بیرگوهری وقایه ی بیر گوهر ایلدون

نفسحسین و امر شریعت سنونکیدی

منشرع و دین حراستینه ایلدیم قیام

بوشور و بو قیام و بو نهضت سنونکیدی

ساخلارعنایتون آدیمی زنده تا ابد

ایذاتی لم‌یزل ابدیّت سنونکیدی

مندست خالیم بو بیاباندا اهل کین

مندندههر نه ایلیه غارت سنونکیدی

باشتاپشورام جدایه دیدون ایلدیم قبول

هرچند منده دور، بو امانت سنونکیدی

سویدوناسیر اهلیمی به ‌به زهی شرف

زینبسنوندی قید اسارت سنونکیدی

عطرگل وفائیله مست ایلدون منی

گلدستهی ریاض محبّت سنونکیدی

گلدیندا سرادق غیب‌ الغیوبدن

حیثیّتعوالم خلقت سنونکیدی

کونو مکان مطیعدی فرمانوه سنون

تاپمیشوجوده هر نه که نسبت سنونکیدی

سررشته ی مدار عوالم الونده ‌دی

تنهانه حوض و کوثر و جنّت سنونکیدی

سندندیزیب گلشن فردوس مطلقا

بوگلشن ایچره سیر و سیاحت سنونکیدی

حسنونریاض خلد صفاسین ایدر فزون

وارباغ خلدیده نه طراوت سنونکیدی

منحاکمم مهالک یوم ‌النّشورده

امّامفادّ لفظ شفاعت سنونکیدی

بیرسجده‌ایله حیرته سالدون عوالمی

بولدیهامی خلوص عبادت سنونکیدی

باشلاندیعشق سنله، وفا اولدی سنله ختم

بوماجراده بدو و نهایت سنونکیدی

گیچدونتمام ماملکوندن خلوصله

اهلولا آرا بو مناعت سنونکیدی

منخلق ایدن عوالمه سنسن امیرکلّ

نفسوجوده فضل سیادت سنونکیدی

سنرهنمای قافله ی راه عشق سن

بوکاروانه امر قیادت سنونکیدی

چوخدورشهید عشق ولیکن نه سن کیمی

شاهدمنم که اصل شهادت سنونکیدی

سنایلدون مکارمی عالمده منتشر

نوعبشرده وار نه کرامت سنونکیدی

چوخلارهوای مسند قرب ایلیوب ولی

گَل‌گَل حسین من که بو قسمت سنونکیدی

مندنیتوبدی «عابده» فیض نفس ولی

اوندااولان ارادت خدمت سنونکیدی

 

/ 0 نظر / 4 بازدید