مجلس یزید (من کلام : فرهادی مراغه ای)

زینبــم من عـالــمه ویــردیـم شهامت درسـینی

قهرمانــلار مندن آلــدی استــقــــامت درسـینی

اورگشوب مندن مجـــاز اهلی٬حقیقت درسینی

از بــــرم روز ازلـــــدن مــعـنــــویــت درســیـنـی

 

حضــرت زهـــرادن اورگشدیم شرافـت درسینی

آلـمــوشام فــتاح خـیبردن شجــــاعت درسینی

 

من آتـــام شـیر خـــدانـیـن شیـر زن فـرزنــدیــم

اخـــتـر بـــرج حــیـایــــم فــــاطـمـه دلـــبـنـدیــم

بـــحر عـــرفــــان و ادبــده گـــوهــــر ارزنـده یــم

آســــمان عــلم و تـقـــــواده مـــه تـابـنـــده یــم

 

بیر خـطیبـم تـیر نــطـقـیــم خــنـجـر بـرّنـــده دی

در حـقـیـقـت  مـنـطــق شـاه  ولایـت منــده دی

 

مــــظـهـر آیــــات تـطــهــیــرم گُـل طـاهـــا مـنـم

خــلـقـا و خـلـقـا شبیـه حـــضرت زهــــــرا مـنـم

زیـنـت نــــــام عـلــــی و زیـنـب کـــبـــری مــنـم

خــواهر نــام آور سـلــطــــان عــــاشــــورا مـنـم

 

تا شـهید اولـدی حسینیم پیچ و تابیم باشـلادی

ظــهـر عــاشــورا گـونـیـنـدن انـقـلابیم باشلادی

 

فـخریله لب تشنه اولـدی قارداشیـم قـربـان دین

روح دیــگر تاپـــدی بـونـدان پـیـکر بـی جـان دین

چون بیلوردی شاه مظلـومان منم خـواهـان دین

پـرچـم اسلامی تاپشوردور مـنـه سلـطــان دین

 

قویمادیم باتسین حسینین قانی چون آگاهیدیم

ابـتــــدادن پـیـــــرو فــــرهـنـگ ثــــاراللهـــیـدیــم

 

کــوفـیـه گـیـتـدیـم قـولـیم باغـلی دلیـمـده آه وا

اوردا امــا بـیــر قیـــام ایـتـدیــم عـلـیــه اشـقیــا

مــجـلـس ابــن زیــاده گــیـتـــدی آل مـصـطـفـــا

بـاشـــلادی هــذیـان عـبـیـدالله بی شرم وحــیا

 

قویمـادوم بـال و پـر آچسـون اوردا غوغـا ایـلدیم

زاده ی مــرجـانـه نی الـسـاعه رســـوا ایـلـدیـم

 

سـویـلـدیــم لال اول بیله فکر ایلمه فـرزانه سن

شمع فسق و ظلم و زوره شوقیلی پـروانه سن

ذاتـیــوه بـیـر فکــر ایله اوز نسلیـوه بیـگـانه سن

آســمـانـه یـولــدا تاپسون زاده ی مـرجـانه سن

 

ریــزه خــوار اولــدون بــو دنیـاده یــزیــد جـاهلــه

شامه گیدسم اول پلیدیله ایشیم چوخـدور هله

 

شـامـه گیـتـدی الـغـرض دخت علی الـمــرتضــا

اورادا ایـتــــدی قـیـــامـت قــهــرمــان کــــــربــلا

ایلـدی بـیـر انـقــــلاب اول یــــــکـه تــاز نیــنـــوا

اولـدی رســوای دو عالم فرقـه ی جـور و جـــفا

 

پـخـش ایـدوبـلر بـر علیـه شاه دین چوخ آگـهـی

عـــاقـبـت بــزم یــزیـده  چـکـدیــلـر آل الـلـهــی

 

وارد اولـــــدی مــجـلس اغــیـاره آل بـــو تـــراب

گلـدی بیر ظلمتـگه گـویا آی٬ اولـــدوز٬ آفـتـــاب

دلده آه سینه سوزان هامـوسی یــوزده نـقـاب

یـعـنـی ای شیعه بودور معنـا و مـفهـوم حجاب

 

همـدم مــاه و ستــاره٬ آفتـــاب اولســـون گرک

زینبـه کیم عاشق اولسا باحجاب اولسون گرک

 

یـوخ سـوزیــم مـعـاویـه نین اوغلی یزید ناخلـف

بــــاشـــلادی هــذیـان علیه پـور سلـطـان نجف

خـیـزران الـده بـاخـوردی شـاه عـطـشـانه طرف

هتک حـرمـت ایلـدی مهمـانـیـنـه اول بی شرف

 

اهـل مـجـلـس خیـزران احـوالـینه قــان آغــلادی

قـانـه بـاتمیش بـاشـه اهل کفر و ایمان آغلادی

 

پـایه دینـه سالــوردی لـرزه اول مــزدور و پـست

باده فـسق و فجوریلـه اولــوبــدور مست مست

یاره لی باشه او ظالم گورسه دیردی ضـرب شصت

اهل ایمـانـه ویروردی طعنه اول شیـطان پرست

 

ســویلـدی وار تاج و تـخـتـیـم مـن امـیـر امــــتم

اولـــمــوشـام پــیـروز مـیدان غــرق بـحر عـــزتم

 

هکـذا حـقــم دیـدی من غـالـب اولــدوم بـاطـلـه

دشمنـیم گـــرداب غـمده دوشـدی آخـرده گـلـه

سـربـلـنـد اولــدوم عجب آمــاله چاتـدوم فخریله

خصـم قـرآن بـاشـیـنـی قـویدوم تنور ایچره گوله

 

چـوخ آغـیـر گلدی بــو ســوز دردانــه ی پیغمبره

غیرتیندن آز قــالــوب ئـولـسـون ال آتـدی معجره

 

مـحکــم ایـتــدی مـعـجـریـن اولــده دلـبـنـد علی

عــزمـیـنـی جزم ایلـــدی مجلسده فــرزنـد علی

شیـر تک دوردی ایــاقــــه دلــده ذکـــر یــاعـلـی

خـوف و وحشتدن یزیدین لــرزیه دوشــدی الـی

 

یــوز دوتــــوب زینب٬ یزیده سویلـدی ای نانجیب

فـرض ایـلـه خیبردی بـو مجلس بـورا حیدر گلیب

 

ای فــرومـــایـه نـه احســـاس مـنـیـت ایـلـوسن

دائمــاً شـیـطـــانـه سن عــرض ارادت ایـلـوسن

نوگـــــل پــیـغـمـبــره ظــالــــم اهـــانت ایلوسن

ئولـمـیـوب زینب حسینه سن جسـارت ایلوسن

 

رأس شـاه عــالمی قـویـدون کوله فخر ایلوسن

رهبــر اسـلامی ئـولــدوردون هله  فخر ایلوسن

 

ایـنـــدی معلـوم ایلرم من حق نــدی٬باطل ندی

مسند قــــرآن نــدور آخ سن کیمی جاهل ندی

سن دوشونمورسن هله ناقص ندی٬کامل ندی

سویله ای ظالـــم٬حسینین قتلینه عـامل نـدی

 

گور حسین کیمدی٬کیمین حقینده طغیان ایلدون

دیــــن آدیــلان شــاه دینی قـانه غلطان ایلدون

 

اول یارالی باش که طشت زرده دی قانی آخور

علت ایجــاد عالمـدور او باش ای بــی شـعـــور

خــــــیزران ویـــرمــا او لبلر آیـه ی قــرآن اوخـور

اللرون سینسین حیــا ایله کـه قیــزلاری بـاخور

 

اول کسیک باش که ویرورسان ماه عالم تابیدی

شرم ایــله ظالــم ایکی دونیــانین او اربــابیـدی

 

سن بیله فــــکر ایلـــدون قول باغلیام بی یاورم

پـــــــادشاه عـــالمه ایتسون جســـارت دینمرم

حیله ده سن مرهب اولسون بیل بونی من حیدرم

سن عمــر شاگردی،من شاگرد شـاه  خــیبرم

 

زینبم مـــن فـــــاطمی احســاس وار منده یزید

آگـــه اول کـــه غــیــرت عـبـــاس وار مـنده یزید

 

اوز ایشیمده منده عـباسیــم کـــیمی با همتم

منــده حیــــدر قانــی واردور صــاحب شخصیتم

غــیــرت اوقـــــــیانوسیــم مـن مــعنی حیثـیتم

اول الله سالمــاســام تخـــدن سنی بی غیرتم

 

آفــــتـــاب عـصـمتــم دریـــــانی بی تــاب ایلــرم

ظلمیـده گـر کوه برف اولـسون سنی آب ایلــرم

 

گـر سنــون وار تـــاج و تـخـتــون مـنده ده آبـــرو

اربده کش سن٬منیـم واردور دلـیمده ذکـــر هـو

ایــلرم رســوا ایـــکی دنیــا سنی ای زشت خو

گیت دولان اوز نطفووین اصلین سوروش بیر کو به کو

 

ظاهــــراً جدون ابوسفیانــدی اول پست و دنـی

باطنــاً ای بی شـرف هامی بالام سسلر سنی

 

عصمتون یوخدور سنون٬رهبرده عصمت شرطیـدی

بیر پارا شاخص،جمــاعتـده،هــویـت شـرطـیـدی

طایفــوز چوخ بی شرافتــدی٬شـرافت شرطیدی

پیکــرون  ناپاکیدی انســانــدا فطـــرت شرطیـدی

 

بو سـوزی ویـررم یــازالـلار قبـریده بـاش داشیوه

هنده نین ای نانجیب اوغلی کول اولسون باشیوه

 

بــرج خلقتــده مـه تـابـنـده دی ئــــولـمـز حسین

بـحر عــــزتــده دّر ارزنـــده دی  ئــــولـمـز حسین

خوار اولوبسان سن٬ولی پاینده دی ئولمزحسین

آنــد اولا حی قــدیـره زنـــده دی ئــولمز حسین

 

پـایـــــدار اولمــــاز فنـا دنیــــاده بـد انـدیـشــه لر

واقــــفـم امــا بونــا ئـــولــمـز حــقیقت پیــشه لر

 

ای«فـتــا»شـکـر ایــله هـر دم خـالـــق داداریــوه

ایسته زهـــرادن اوزی قـــدرت ویــره اشعـاریـــوه

نسـل آینـــــده تـفــــاخـــر ایــــلـیـرر آثــــاریـــــوه

صــــادق اول٬ الله اوزی رونــق ویــرر گفتــاریـــوه

 

تا جوشـــور طبـعون بولاق مثلی ولایتدن دانیش

کسسه لرده باشیــوی قوخمـا حقیقتدن دانیش

 

/ 0 نظر / 47 بازدید