میلاد حضرت محمد (ص) (من کلام : رامین محمدزاده)

روح سرامدی   -   جشن محمدی

سسلندی گویده منادی

توتدی دنیالری شادی

روز الطاف  خدادی

                                           دیون مبارک بو جشن میلاده

جشن نبوتدی  -  روز امامتدی

پروانه یغیشدی نوره

موسی لر گئدوبدی توره

عیسی لر گلوبدی شوره

                                        دیون مبارک بو جشن میلاده

قیامتین شفاعتی یا محمد

شفاعت ایله امتی یامحمد

ختم النبیا -  سنه جان فدا – وئر بیر عیدیانه

جان فاطمه -  جـان مرتضا -  وئر بیر عیدیانه

فخر خـدا ختـم رسولان

شیعه لرون آدیوه قربان

/ 0 نظر / 11 بازدید