چوخ چکدی جفا عمروده دلبند پیمبر

ایستردی خدادن اُلومون با دل مضطر


ادامه مطلب ...