سبک : ای که بیر مرحمتون...

 

صادق آل عبا شیعه لرون سروریدی

آستانونده ملک،بو آقانون نوکریدی

مندن ال سندن اتک،بیر باخیشین بسدی منه

(جد و آبادیم آقا، واللهی مدیوندی سنه(2))

 

بیزه رهبرسن آقا__حجت داورسن آقا

اهل عشقون باشینا__تاج منورسن آقا(2)

 

 


ادامه مطلب ...