واحسرتا مدینه ده محنت هواسی وار

آهنگ الرحیل گلور غم نواسی وار


ادامه مطلب ...