بیر کس دیورم روحی بوتون مهر و وفادی

اللهینه خاطر اورگی موج بلادی

ئوز سینه سی آتش زده ی کرب و بلادی

شام اهلینی  ئوز خطبه لریلن ائلدی خوار

ابلیسه تای ائتدی اولاری سید بیمار


ادامه مطلب ...