سبک : صحرا صحرا  دویده ام

 

گوزلریولدا قالوبدی گل

هارداسان یابن الحسن

تعجیل ایله قوجالمیشام

قربان اولام سنه من

 

قربان صوت حجازیوه

هارداسان گل آقاجان

مولا روحی لک الفدا

تز گل اقا الامان

 

گل داده امام زمان

قربان سنه منتظران

باخ یابن الحسن نجه گور

گوزیاشیم اولوبدی روان

مهدی آماندی گل (٢)