ای وجودیندن منظّم نظم عالم یا حسین

سنله محکم دور بنای عرش اعظم یا حسین


ادامه مطلب ...