ای تراب تیره دل گنجینه ی تقوادی بو

زهره ی برج رسالت حضرت زهرادی بو


ادامه مطلب ...