کیمدی بو نور رخی شمس فروزانه دگر

قامت  بی مثلی سرو خرامانه  دگر


ادامه مطلب ...