فرمانیویله سلسله ی کونده اولموش

پیوسته به هم حلقه ی ماهیّت اشیا


ای ذات نهانیله اولان کونده پیدا

صنعون اثری هستی پنهان و هویدا

فرمانیویله سلسله ی کونده اولموش

پیوسته به هم حلقه ی ماهیّت اشیا

ارسال ریاح ایلموسن ذاتی لواقح

تا ابر اولوب حامله ی لوءلوءِ لالا

بیر تند نفس بارور اشجاری ایدوبدور

حکمون اثریندن دیه سن مریم عذرا

بیر دانه دن ایلوبدی عیان حکمت ذاتون

گه خار مغیلان و گهی نرگس شهلا

اقرار ایلوری وحدتیوه خلقت عالم

اذعان ایلوری قدرتیوه هستی دنیا

صنعون اثریندن دوشَنوب فرش مطبّق

عِلمون ثمریندن اوجالوب چرخ معلّی

عاجزدی زبان وصف جلالونده بیاندان

سُبحانَ هُوَ الخالِقُ وَالبارِئُ حقّا

گر اولماسا لطفون من بی مدرک و منطق

حاشا که ایدم شعریله مقصودیمی انشا

من عاجز درماندیه اول یار و مددکار

ای خالق بی چون و خداوند توانا

تا عرض نیاز ایتماقا بو بنده ی مسکین

بو نقص بیانیله تاپا منطق گویا