آهنگ : امام علی

حسن تو نوری شکوه طوری صلابت دریایی

کبوتر صلح فاطمه سبط اکبر طاهائی


حسن تو نوری شکوه طوری صلابت دریایی

کبوتر صلح فاطمه سبط اکبر طاهائی

تو جانشین ابوترابی شکوفه قرآنی

تو چلچراغ رونق عشقی لطافت بارانی

"ای پاسدار شرف"

تو راه ایمانی ؛ خورشید جاویدان و تابان عشقی

(شکوفه باغ دامن زهرائی)

مثال حیدر قدر جلالی ؛ هژبر بی پروائی

تو پادشاه فلک سپاهی ؛ امام عاشورائی

برادر شاه کربلائی ؛ سلاله الاطبابی

تو از تبار رسول عشقی تو گوهر شب تابی

آدون گوزلدی ئوزون گوزلسن سخاوتون سایسیزدی

آنون کیمی معدن شرف سن نجابتون تایسیزدی

ایاقوین توپراقین ئوپنلر شرف تاپوب دنیاده

او تپراقی کیم بهشته ویرسه ضرر ویروب سوداده

باش اگمدون دشمنه ئولونجک وقاره قربانم

او گون قباقینده سایبان سیز مزاروه قربانم

حسینه دشمن سو ویرمدی لبلری عطشندن یاندی

سنه ولی بیر سو ویردی دشمن جگرلرون یاندی