ای گل خیرالْنِسا٬یاحضرت مـهدی(عج)مدد

قــائِـم آل عَـبـا٬یـاحـضـرت مــهدی(عج)مدد


ای گل خیرالْنِسا٬یاحضرت مـهدی(عج)مدد

قــائِـم آل عَـبـا٬یـاحـضـرت مــهدی(عج)مدد

ای سَفیر مـاخَلَقْ سن شاه والاجاهی سن

آسمان مـعـنـویت ده ایشیقـلی ماهی سن

مـتـن قـرآن کـریـم و باء بـسـم اللـهـی سن

چوخ سوور الله سنی٬سن حَقّه خاطرخواهی سن

ای عـزیـز کِبریـا٬یاحـضـرت مـهـدی(عج)مدد

ای گـل زهـــرا٬ آدون ذکر مـسـیـحـادور آقــا

حُـرمـتـون عـرش مُــعـلادن٬ مُــعــلادور آقــا

قـالموشام وصفونده اوصافون مُعمادور آقــا

سنده یکـتـاسـن٬حَـق یکتـاده٬ یکتـاور آقــا

مَظْهَر ذات خدا٬یـاحضـرت مــهـدی(عج)مـدد

ای شه اَفلاک عرش الله٬مسکن دور سنه

بَزم قُربِ خـالـق مَـنّان نـشـیـمـن دور سنه

ذکر اهل عرش هردم اَحْسَن اَحْسَن دور سنه

سِر مُبْهَم سن هامی اَسرار٬روشن دور سنه

مَـحْرَم سِـرّ خدا٬یاحـضـرت مـهـدی(عج)مدد

ای امـیـر اَتـقــیــا٬ وی ســـیــد والامــقـــام

هم پیمبرزاده سن سن هم امام اوغلی امام

درگهونده فخر ایدر عیسی اگر اولسا غلام

سن باخاندا گویلره٬گویلر دیرر مهدی سلام

زینت عرش خدا٬یاحضـرت مـهـدی(عج)مدد

گـول یـوزون آئیـنـه ی حَیّ تــعـــالادور آقــا

حُـسنـووه یـوسف اوزی مَحْو تماشادور آقا

سن علینین اوغلی سان٬شأنونده اَعلادور آقا

بسدی وصفونده آنون مظلومه زهرادور آقـا

نور عین مصطفی٬یاحضرت مهدی(عج)مدد

ای شه کُون و مَکان٬وی افـتخار عرشیـان

سن طراوت لیقدا هیچ٬گول گورمیوب باغ جنان

آستان بوسوندی گویلرده سنـون کَرّوبیان

ریـزه خوارونـدی آقا قُـدّوسیـان٬ اَفلاکـیـان

سرور اهل سَما٬یاحضرت مـهدی(عج)مدد

سن جلیل الْقَدریـسن ای مَظهـر حَیّ جلیل

افتخاریله ویـرار بـوسـه الونـدن جَـبـرئـیـل

حَقْ قـوواندا آدمی درگاهیوه دوشدی دخیل

سسلدی ای یـوسف زهرا منی ایتمه ذلیل

ای امـیر اَنـبـیـا٬یاحضـرت مـهدی(عج)مـدد

مَهْـدَوی انسان چاتار جاه و جلال و عزته

اوندا کی دوشدی خلیل الله نـار ظلمـتـه

چون سنه عشقی واریدی تیز چاتوب اَمنیّته

آتش سوزان گلستـان اولدی دوندی جنته

سسلدی اول بینوا٬یاحضرت مهدی(عج)مدد

آخـریـن دُردانـه ی خَـتـم پـیـمـبـرسن آقـا

سـرور عالم٬ ایکی دنیـایـه رهـبـرسن آقا

زینت اَرض و سَما٬هم عرشه لَنگرسن آقا

سن شجاعـتده مثال شـاه خیـبـرسن آقا

یادگار مرتـضی٬یـاحـضـرت مـهدی(عج)مدد

ای امـیـد شـیـعیـان وی پــادشـاه بــاوقــار

یوخ سوزیم بیرگون گلرسن هر شبین بیر صبحی وار

آز بـیـزه ناز ایله والله قالمـیـوب صـبـر و قرار

ای ولـی مُـنْـتَـظَــر اولماز بـو قـدری اِنـتظـار

هارداسان تیز گل آقا٬یاحضرت مهدی(عج)مدد

ای شــه والانَـسَـب وی ســیـّـد والاگُــهَــر

سن ظهور ایدسون دوشر گوزدن داخی شَمس و قَمر

جمعه لر آماده باش اوللوخ آقا بیز شیعه لر

دستماز آللوخ کی ایندی یـوسف زهـرا گلر

سسلر عالم یکصدا٬یاحضـرت مهدی(عج)مدد

مـهدیـا ای بـنده ی عُـظـمـای خَلاق عظیـم

وی آدی مــعـنـای بسم الله الرحمن الرحیم

بس هاچان رخصت ویره جاقدور سنه حَیّ علیـم

حق یولوندان چیخموشوخ گل ای صـراط الـمستقیـم

دردلـره ایـله دوا٬یـاحـضـــرت مـهدی(عج)مدد

عــالـم امکـان سنی گــوزلـور عـزیـز بُــوتُــراب

داغ هــجـرونــدن آقـا وار قـلـبـیـلـرده اضـطراب

گیتدی الدن دیـنـیـمـیــز٬مـولا گل ایله انـقلاب

گزدیرور اوز ناموسین بعضی شرف سیز٬ بی حجاب

قالمیوب حُجب و حَیا٬یاحضرت مـهدی(عج)مدد

یوخدی بیر کیمسه دیره بی غیرت انسانه٬بَشَر

قـویـمـا نـامـوسون چیخا عریان خیابـانـه٬بشر

شرم ایله ناموسیوی اوخشادما حیـوانـه٬بشر

تـوبـه ایله چَـنـگ ویـر دامـــان مَــنّــــانـه٬بشر

سـسله ای شاه ولا٬یاحضرت مـهدی(عج)مدد

یوخ سوزیم هر نُطفه سی ناپاک٬بی عِفّت گزر

هـر زنـازاده مُـسَـلّـم دور کـی بـی عصمت گزر

ناموسی عریان او کَس کی اولسا بی غیرت٬گزر

اولسا انـسـانـدا شرافـت٬ پــاک و با عـزت گـزر

سسلر ای کـان وفـــا٬یاحضرت مـهدی(عج)مدد

انسانین حیوانیلن فرقی فـقـط عصمت ده دی

بد حجابلیق نـنگیدی امّا چوخی غفلت ده دی

بـاعـثـی بـو ایـلریـن مـردان بـی غـیرت ده دی

مرد بی غیرت نـقدری عُمـری وار لعنت ده دی

گـل یتیش بُـحرانلارا یا حضرت مهدی(عج)مدد

آدیـوی اِنکــار ایـــدوللـر آل بـــوسـفــیـانـی لر

قانـیـوی گـوزلور تـوکـه مـعـاویـه ی دورانی لر

شیـطانی گوزدن سالوب شیطان صفت انسانی لر

کعبه نی بی ارزش ایتدی بعضی بی ایمانی لر

مروه ده یـوخدور صفـا٬یاحضرت مهدی(عج)مدد

دیـن آدیـلان بعضی لر دینین ایویـن یخدی آقا

پـولدان اوتری راه عرفاندان چوخی چیخدی آقا

آز حسینـچی وار٬ یزیدی ایندی چوخ چوخدی آقا

سـن سـوون عدل و عدالـتدن اثر یـوخدی آقا

ظلم ایدور اهل جفـا٬یاحضرت مهدی(عج)مدد

مـال دنیـا ایلیـوب بـیـر عـده نـی دنـیـاده کُــور

وار سراغـیـمـده مـنیم بـیـر عـده افـراد شَـرور

صـاحب کـارخانه دی٬بی دین و ایمان بی شُعور

کـارگر حقین کَـسـیـر٬اوز آدینـه مـسجد ویـرور

باخ بـو بی وجـدان لارا٬یاحضرت مهدی(عج)مدد

بعضی لر اوچ گونـلریـلن آچ یـاتور هیچ زاد یمور

سـهلیـدی مـیلیارد٬تـیلـیاردا بیر عده پول دیمور

خـانـواده وار اوشاقـیـن بـاشیـنـه سِکّـه سَپـور

خـانـواده وار پـولـی یـوخـدی خـجالـتدن ئـولـور

گل یتیش یوخسوللارا٬یاحضرت مهدی(عج)مدد

چوخلاری دولت دیدی هـی آرتـیـرور امـولینی

یوخلیان یـوخدور ولی یوخسوللارین احوالینی

مـعـنـویـت لـه چوخـالـدار انسان اوز اجلالینی

قـبره آخر کـیم آپاردی دنـیـادان اوز مــالـیـنــی

اوردا یوخ شاه و گـدا٬ یاحضرت مهدی(عج)مدد

ای او حاجی کی گـیدورسن مکیه سن بارها

خـشلـوسن بـازار وهـابـیــده سـن مــیلـیــاردا

مکه اوز شهـرونده دی ایله کمک یوخسوللارا

دوت الیندن بیر یتیمین خوشدا گلسین اللهــا

سسله در حین عطا٬یاحضرت مهدی(عج)مـدد

یوخدی فرصت هر سوزی یازماخلیقا٬یابن الحسن

گل سنه چوخلی سوزیم واردی آقا٬یابن الحسن

سن ظهور ایدسون تاپار عالم صفا٬یابن الحسن

مدحیـوی هر دم یـازوب آغلار(فَتـا)٬یابن الحسن

شیـعـه لر ایلـور نوا٬یاحضرت مـهـدی(عج)مدد