بلا دشتینده نهراوسته یاتان سرداره عشق اولسون

او مه طلعت اوجا قامت اوزون قولاره عشق اولسون

یا زار تاریخ لر مشکل کشا ام البنین اوغلون

بئله باب الحوائج محرم اسراره عشق اولسون