کربلا قبلۀ عشقیمدی منیم

حرم و صحنی بهشتیمدی منیم

دیرم روحیمه ریحاندی آقام

عالمین دردینه درماندی آقام


کربلا قبلۀ عشقیمدی منیم

حرم و صحنی بهشتیمدی منیم

دیرم روحیمه ریحاندی آقام

عالمین دردینه درماندی آقام

 

 

بو حسین ذکری شرافتدی منه

صود ویرنده آنام ئورگتدی منه

قره پیراهنیم عزتدی منه

من گدایم منه سلطاندی آقا

عالمین دردینه درماندی آقا

 

دیمرم مقصدیمه یتمه میشم

واجب و تمرینی ترک ائتمه میشم

من که آیری قاپیا گئتمه میشم

من گدایم منه سلطاندی آقا

عالمین دردینه درماندی آقا