سبک:ای ساقی ما سر مستان

 

ای کان حیا معصومه/جانان رضا معصومه

اوگوزل رواقون شهرقمداروضه ی رضوان

هامی شیعه لراولسون مقدس قبریوه قربان

           دخت موسی/جان زهرا


ای کان حیا معصومه/جانان رضا معصومه

اوگوزل رواقون شهرقمداروضه ی رضوان

هامی شیعه لراولسون مقدس قبریوه قربان

           دخت موسی/جان زهرا

 

عالم گدادی سن ولی کان کرامتسن

موسی بن جعفر یادگاری جان عترتسن

شیعه باشی اوسته سالوبسان سایه رحمت

موسی الرضا تک سنده بو ایرانه رحمتسن

             دخت موسی/جان زهرا

 

ای شمع حقه پروانه/وئردون برکت ایرانه

  قدمون مبارکدور ئوپر خاک رهون شیعه

  ئوزونه بیلر مامن مقدس درگهون شیعه

           دخت موسی/جان زهرا

 

ای اهلبیتین نور عینی یای پیغمبر

همنام مادر دخت پاک موسی جعفر

سنسن کریمه بیزده سائل کسمه احسانون

سن بیل مقام و عصمت صدیقه ی اطهر

              دخت موسی/جان زهرا

 

    قم وادی امنیتدی/ قم سنگر حریتدی

  برکت وئروبسن بو دیاره سن حضورونله

    بزه نوب بو شهر معرفت آثار نورونله

              دخت موسی/جان زهرا

 

سسلور اسنده گنبد اوسته پرچم صبرون

ایران باشیندا تاج اولوبدی رحمت ابرون

همسایه دور بو پایتخت کشور عشقه

هم حضرت عبدالعظیمین هم سنون قبرون

             دخت موسی /جان زهرا