ای یگانه خواهر موسی الرضایا معصومه

گوهر گنجینه حجب وحیا یا معصومه


ای یگانه خواهر موسی الرضایا معصومه

گوهر گنجینه حجب وحیا یا معصومه

بیر خانمسان ذات حق زهرایه مظهر خلق ائدوب

پیشوای هفتمینه نازلی دلبرخلق ائدوب

زینب ثانی امیرطوسه یاور خلق ائدوب

ای امیرطوسه یار با وفا یا معصومه

بیرخانمسان که بابان ختم رسوله منتسب

آدیوی زهرا آدیندان حق ائدوبدی منتخب

فاطمه گویده دیوللر یرده معصومه لقب

فخرائدر اون بیر ستاره بو آدا یا معصومه

بیر خانمسان باغ زهرانین گل و ریحانه سی

نیر برج حیا و عصمتین دردانه سی

مکتب توحید دیده علم وادب فرزانه سی

سندن اخذ ایلر حیا هر با حیا یا معصومه