سبک : ای که بیر مرحمتون...

 

صادق آل عبا شیعه لرون سروریدی

آستانونده ملک،بو آقانون نوکریدی

مندن ال سندن اتک،بیر باخیشین بسدی منه

(جد و آبادیم آقا، واللهی مدیوندی سنه(2))

 

بیزه رهبرسن آقا__حجت داورسن آقا

اهل عشقون باشینا__تاج منورسن آقا(2)

 

 


در آهنگ(ای که بیر مرحمتون....)

 

صادق آل عبا شیعه لرون سروریدی

آستانونده ملک،بو آقانون نوکریدی

مندن ال سندن اتک،بیر باخیشین بسدی منه

(جد و آبادیم آقا، واللهی مدیوندی سنه(2))

 

بیزه رهبرسن آقا__حجت داورسن آقا

اهل عشقون باشینا__تاج منورسن آقا(2)

 

کیم دخیلوندی سنون،هیچ کسه محتاجی دگول

دهریده محنت و درد و غمین آماجی دگول

آقا اوغلی آقاسان سائلی سلطان ایده رن

(گر اشاره السن موری سلیمان ایده رن(2))

 

بیزه رهبرسن آقا__حجت داورسن آقا

اهل عشقون باشینا__تاج منورسن آقا

 

بللیدی قلبیده سن تک آقانون آدی اولار

مکتب عشق و وفانون بیله استادی اولار

یونس بن ظبیان،مفضل،ابوحمزه،حریز

(سنه شاگردیدی چوخلاری،بو درگهده عزیز(2))

 

بیزه رهبرسن آقا___حجت داورسن آقا

اهل عشقون باشینا__تاج منورسن آقا

 

فرشیدن عرشه شاخور پرتو نور ازلی

تانور عالم سنی شخصیت بین المللی

صاحب علم و حدیث متواترسن آقا

(باشیمون اوسته ئولن لحظه ده حاضرسن آقا(2))

 

بیزه رهبرسن آقا__حجت داورسن آقا

اهل عشقون باشینا___تاج منورسن آقا