ای رمضان افسوس،آیریلورام سندن

آند اولازهرایه ، سینه دولوب غملن

 دویمامیشام سندن

الوداع، مه کرامت الوداع

ای مه، عطا و رحمت الوداع

یا رمضان الوداع ، ماه غفران الوداع

الله الله یا الله


ای رمضان افسوس،آیریلورام سندن

آند اولازهرایه ، سینه دولوب غملن

 دویمامیشام سندن

الوداع، مه کرامت الوداع

ای مه، عطا و رحمت الوداع

یا رمضان الوداع ، ماه غفران الوداع

الله الله یا الله٢

 

بنده نی عفو ایلوب ، سنده حق رحمان

سینه ی طاهایه ، نازل اولوب قرآن

 الله ائدوب احسان

حیف اولا، یتوبدی باشه گونلرون

هجرووه، نجه دؤزر عاشقلرون

یارمضان الوداع ، ماه غفران الوداع

 الله الله یا الله ٢

 

 باشه یتوب افسوس، شام و سحرگاهون

یاد ائدورم اما ،سوز شب و آهون

 محنت جانکاهون

یادیمه، دوشوب بو غملی منظره

سجده ده، دگوبدی یاره حیدره

سجده گاهه آخدی قان، سیندی ارکان ایمان

یارمضان الوداع، ماه غفران الوداع

 الله الله یا الله ٢

 

 سنله وداع ایلور، غصه لی مهمانون

آیریلور اشگیله، سائل احسانون

 بنده ی نالانون

بو وداع، سالورحسینی یادیمه

اوت ویرور، غمی دل ناشادیمه

آیریلوردی ائللردن ، قلبی یانان خواهردن

یارمضان الوداع، ماه غفران الوداع

 الله الله یا الله ٢