گینه چاتدی پایانه ماه صیام

مه عشق و شور و مه انسجام


گینه چاتدی پایانه ماه صیام

مه عشق و شور و مه انسجام

خدا حافظ ای ماه عزو شرف

خدا حافظ ای  ماه شاه نجف

خدا حافظ ای ماه قرآن و دین

خدا حافظ ای  ماه مهر آفرین

خدا حافظ  ای ماه احسان و جود

مه اعتقاد و قیام و قعود

خدا حافظ ای ماه سازندگی

مه عزت و شوکت و بندگی

خدا حافظ ای آیلارین افضلی

که سنده قیلیجلاندی مولا علی