حسینچیم بو قرا کوینگیم جوازیمدی

حسین محبتی عشقیمدی امتیازیمدی


حسینچیم بو قرا کوینگیم جوازیمدی

حسین محبتی عشقیمدی امتیازیمدی

حسینون آدین اگر قبریم اوستونه یازالار

گلاب و شمع ندی گل منه نه لازیمدی

گلر منیم شب اول حسین باشیم اوسته

مریدیم او مرادیمدی (هم نیازیمدی)

اوآلتی گوشه لی قبری هنوز گورمه میشم من

حسین زیارتی عالمده عمده رازیمدی

گزنده فاطمه شیشه الینده مجلسده

دیر حسینه آخان گوز یاشی نیازیمدی

الیمدن آلماسین آلله بو آغلیان گوزومی

بو گوز یاشی درجاتیمدی اعتزازیمدی