سبک:بزم عزاده گیمیشم

 

       مولاغمی ائتدی اثر جمله احبابه

      آخدی علیّ المرتضی قانی محرابه

     گلزاردین صولدی/شیعه یتیم اولدی


مولاغمی ائتدی اثر جمله احبابه

      آخدی علیّ المرتضی قانی محرابه

     گلزاردین صولدی/شیعه یتیم اولدی

 

تیغ ستم ائتدی مکان فرق حیدرده

شقّ القمراولدی عیان فرق حیدرده

گورسندی لخته لخته قان فرق حیدرده

گویاچکلدی قرمزی پرده مهتابه

 

مولابویوردی گوئیامَحو یاراولدوم

فُزت ورَبّ الکعبه چون کامکاراولدوم

اللهه آنداولسون داخی رستگاراولدوم

تسکین وئروب بوسوزلری قلب اصحابه

 

اودسالدی ابن ملجمون ظلمی دنیایه

باجادی قان یاش توکسه گرشیعه سیمایه

سس چیخدی شهرکوفه دن عرش اعلایه

مولانی باشدان ائتدیلرغرق خونابه

 

آچدی باشین پیک خدابادل پرخون

قتل العَلی ائتدی ندابادل پرخون

ئولدی علیّ المرتضی بادل پرخون

تأثیرائدوبدوربوخبرشیخیلن شابه

 

شمشیرزهرآگین دگوب رأس مولادن

لرزان اولوب ارکان دین جوراعدادن

قاتل خجالت چکمدی قانلی سیمادن

دوشدی ابوالایتام اودم چوخ تب وتابه

بالین شاهه گلدیلرلؤلؤ و مرجان

قانه بلشموش گوردولرناطق قرآن

فرقیندن ازبس قان گلوب اولدی دللرقان

آخدی گوزی مولاگئدوب گوئیاخوابه

 

کهنه گِلیمه بوکدولرجسم مولانی

حمل ائتدیلرنور دوعین اول پریشانی

سالدیلایورقون بستره شاه مردانی

کلثوم وزینب آغلادی محنت بابه