ای شیعه لراهل ستم ئولدوردی علینی

خنجرنَدی واللهی غم ئولدوردی علینی


ای شیعه لراهل ستم ئولدوردی علینی

خنجرنَدی واللهی غم ئولدوردی علینی

 

عدلیله حکومت ائدیب اول شاه ولایت

یاران دو رو وئرمدی اول حضرته فرصت

آرتیردی غمی شدت تقوا وعدالت

کفراهلی اولوب هم قسم ئولدوردی علینی

 

محراب عبادتده دئیَن وقتیده تکبیر

اندیردی مرادی آقانین باشینه شمشیر

بوضربت شمشیرائلدی عالمی دلگیر

بیگانه لراولدی حکم ئولدوردی علینی

 

زهراداغی قلبینده اومولای ظفرمند

تپراقه دوشوب چهره سی غملی دلی خرسند

دینجلدی داخی کعبه نین اللهینه سوگند

هم یاندیریب اول یاره هم ئولدوردی علینی