سن ام المومنینسن یا خدیجه

هوادار بو دینسن یا خدیجه


سن ام المومنینسن یا خدیجه

هوادار بو دینسن یا خدیجه

پیمبر یاریسن زهرا آناسی

ایشیقلی بیر نگینسن یا خدیجه

 

آدون درده دوادی یا خدیجه

سنه عالم گدادی یا خدیجه

بیزی تاپشور قیزون زهرایه بانو

قیزون مشکل گشادی یا خدیجه

 

پیمبر دلبریدون یا خدیجه

وفالی همسریدون یا خدیجه

حمایت ایلدون اسلامی بانو

سن ام الکوثریدون یا خدیجه

 

آدون حلال مشکل یا خدیجه

اوزون بانوی کامل یا خدیجه

سنون لطفون نقدری چوخدی بانو

اولوب اسلامه شامل یا خدیجه