خدای داوریم          حق توانگریم

کرامتونده وار         همیشه گوزلریم

منم که بنده ی ذلیلم     سرای رحمته دخیلم

غمین و نالانم اسیرعصیانم

عمللریمدن گور     نجه پشیمانم   

الهی العفو۲

                       

سنی قسم خدا          امیرخیبره

باشی قیلیجلانان       یارالی حیدره

گوزومده یاش ویرورگواهی

باغیشلا جرمیمی الهی

 خدای داداریم    کریم ستاریم

غمین ونالانم*سولوبدی رخساریم 

الهی العفو۲